Länk till förstasidan

Lokala regler vid omdömessättning

Centrala dokument ifrån Folkbildningsrådet.
Villkorsanvisning för folkhögskolans studieomdöme Länk till annan webbplats.
Villkorsanvisning för folkhögskolans behörighetsintygande Länk till annan webbplats.

 1. Lärarna vid skolans allmänna kurser avger studieomdömen på eleverna i varje undervisningsgrupp där elevernas förmåga att bedriva teoretiska studier kan bedömas.
 2. Lärarna planerar sin undervisning så att hon/han har fått tillräckligt underlag för bedömning till det datum då omdömesförslagen lämnas in till expeditionen.
 3. Studieomdömesförslagen och behörigheter lämnas på avsedd blankett eller på papper med motsvarande innehåll senast det datum som meddelats av rektor.
 4. Läraren ska på ett tidigt stadium berätta för eleverna vad läraren anser viktigt för att man ska kunna få ett högt studieomdöme och för att få behörighet i ämnet.
  För att tydliggöra för eleverna hur studieförmåga bedöms kan också mentorn gå igenom de dokument som styr omdömessättning med eleverna.
 5. Varje lärare beaktar alla fyra delfaktorerna som Folkbildningsrådet angett i anvisningar för studieomdömen.
 6. Varje lärare lämnar ett omdömesförslag från varje undervisningsgrupp. Förslagen graderas från 0,5 – 4,5 med en decimals noggrannhet.
 7. För att avge omdöme om elevs studieförmåga viktas närvaro och deltagande i skolarbetet högt. Likaså viktas frånvaro och passivitet i skolarbetet lågt. Hög frånvaro försvårar möjligheten att bedöma elevs studieförmåga. För att göra en så rättvis bedömning som möjligt av studieförmågan får frånvaron inte överstiga 20%.
  Är frånvaron mer än 20% diskuteras frånvarons orsaker och är då orsaken känd och av sådan art att den enskilde inte rår över omständigheterna som t ex sjuka barn, sjukhusvistelse, sjukdom med sjukintyg (sjukdom under en vecka eller längre ska intygas med sjukintyg från läkare) kan högre frånvaro accepteras för att få ett studieomdöme.
  All frånvaro ska stödjas av intyg för att betraktas som godkänd. All annan frånvaro är ogiltig frånvaroorsak.
  För att erhålla behörighet i enskilt ämne kan den enskilde läraren i ämnet avgöra om eleven når upp till kraven för behörighet. Dock krävs en närvaro med 50% eller mer. Vid mindre närvaro stryks ämnet helt från studierna.
  Frånvaron registreras via datorprogram.
 8. Varje undervisningsgrupps medelvärde anges på blanketten. Överstiger medelvärdet 3,0 ska läraren vara beredd att särskilt motivera detta. Detsamma gäller om medelvärdet är lägre än 2,4. I dessa fall är gruppen klart bättre respektive sämre än en genomsnittlig folkhögskolegrupp.
 9. För varje elev beräknas ett medelvärde av de lämnade omdömesförslagen.
 10. Studieomdömet sätts därefter inom varje linje inom allmänna kursen där samtliga lärare på respektive linje deltar. Vid omdömessättningen startar man med den elev som har det högsta medelvärdet och fortsätter därefter nedåt i rangordningen.
 11. Vid omdömessättningen på respektive linje är rektor föredragande och linjeledaren ordförande för mötet.
 12. Varje omdöme betraktas som preliminärt tills samtliga omdömen på respektive linje är satta. Därefter kan varje lärare begära att någon elevs omdöme tas upp till förnyad prövning. När de elever som prövats på nytt är klara förs respektive linjes omdömen till gemensamt möte enligt punkt 13.
 13. När alla linjerna inom allmänna kursen är klara med sina omdömen fastställs dessa vid ett gemensamt möte mellan lärarna vid allmänna kursen. De elever som en lärare önskar att ta upp på nytt behandlas av mötet. Efter att alla elever som aktualiserats bedömts, fastställs samtliga studieomdömen.