Länk till förstasidan

Studeranderätt

Läsåret 2024–2025.

Rättigheter och skyldigheter

Upprättat 2024-02-01

Fastställd av rektor 2024-03-01

Genvägar till innehåll

Viktiga telefonnummer, adresser och kurstider

Katrinebergs folkhögskola
311 65 VESSIGEBRO

Tel: 0346-575 00
E-post: katrineberg@regionhalland.se
Webbplats: https://katrineberg.regionhalland.se/

Allmänna kursen, filialen i Halmstad
Köpmansgatan 41
302 32 HALMSTAD

Tel: 035-22 76 25
Webbsida: Allmän kurs – Katrinebergs folkhögskolas filial i Halmstad

Hallands Konstskola
Tollsgatan 7
302 32 Halmstad

Webbsida: Hallands konstskola

Rektor
Peter Carlsson
Tel: 0346-575 13
E-post: Peter.Carlsson@regionhalland.se

Biträdande rektor
Åsa Lundsgård Spängs
Tel: 0346-575 02
E-post: Asa.Lundsgard-Spangs@regionhalland.se

Kurator och studievägledare
Carina Björk
Tel: 0346-575 14
E-post: Carina.Bjork@regionhalland.se

Kontaktpersoner och linjeansvariga

Allmänna kursen
Eva Hermansson
eva.hermansson@regionhalland.se

Allmänna kursen i Halmstad
Isabel Kristiansson
Isabel.Kristiansson@regionhalland.se

Anatomi och fysiologi
Stefan Gustavsson
stefan.gustavsson@regionhalland.se

Diplomerad Hälsovägledare
Max Turnstedt
max.turnstedt@regionhalland.se

Djurunderstödd friskvård
Susanne Erlandsson
Susanne.Erlandsson@regionhalland.se

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa
Susanne Erlandsson
Susanne.Erlandsson@regionhalland.se

Filmlinje
Anders Ahlberg
Anders.Ahlberg@regionhalland.se

Fotografi – visuell gestaltning
Ann Eringstam
Ann.Eringstam@regionhalland.se

Hallands Konstskola
Agneta Göthesson
Agneta.Gotesson@regionhalland.se

Hälso- och livsstilscoach
Max Turnstedt
Max.turnstedt@regionhalland.se

Kontakttolk
Erik Knutsson
Erik.Knutsson@regionhalland.se

Lärar- och elevassistentlinje
Håkan Samuelsson
Hakan.Samuelsson@regionhalland.se

Naturen som hälsofrämjande arena
Susanne Erlandsson
Susanne.Erlandsson@regionhalland.se

Personlig tränare
Max Turnstedt
Max.turnstedt@regionhalland.se

Praktisk linje
Malin Johansson
Malin.a.Johansson@regionhalland.se

Scenteknikerutbildning
Michael Herrmann
michael.herrmann@regionhalland.se

Seniorledarutbildning
Stefan Gustavsson
Stefan.Gustavsson@regionhalland.se

Skådespelarlinje
Øystein Störseth Flaa
Oystein.Storseth-Flaa@regionhalland.se

Kurstider läsåret 2024–2025

Höstterminen:
19 augusti till 20 december
Höstlov 28 oktober till 1 november
Jullov 21 december 2024 till 12 januari 2025

Vårterminen:
13 januari till 5 juni
Februarilov 17 till 21 februari
Påsklov 14 till 21 april

Studeranderätt

Studeranderätten tydliggör rättigheter och skyldigheter för deltagare som studerar på någon av Region Hallands folkhögskolor, Katrinebergs och Löftadalens. Den gäller för alla statsbidragsberättigade kurser; allmän kurs, särskild kurs och kortkurser.

Statens syfte med folkbildningen

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med stöd till folkbildningen.

Statens syfte med stöd till folkbildningen är att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för det statliga stödet till folkbildningen anges i Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Huvudmannaskap

Region Halland är huvudman för två folkhögskolor, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola. Skolorna ingår i förvaltningen Kultur och Skola, som styrs av en politiskt vald nämnd med representanter från de olika politiska partierna.

FSR – Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade Folkbildningsrådet, 2010, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan.

Skolformen

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för allmänna och särskilda kurser. De allmänna kurserna ger normalt företräde för sökande med kort tidigare skolutbildning. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har olika typer av kurser, med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

 • Allmän kurs (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på olika nivåer
 • Särskild kurs
 • Yrkesutbildningar
 • Distanskurser
 • Kortkurser, framför allt sommarkurser.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som utbildningsform. Man arbetar med mer eller mindre sammanhållna studiegrupper, studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner. Man arbetar istället efter egna verksamhetsplaner. Genom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet kan Allmän kurs ge behörighet till högskolestudier och genom överenskommelse med Myndigheten för yrkeshögskolan kan Allmän kurs ge behörighet till yrkeshögskolestudier. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och regionbidrag. De studerande har rätt till studiestöd genom CSN.

Antagningsprinciper

Sökande ska vara 18 år eller fylla 18 under det år som kursen startar och ska ha lämnat in en fullständig ansökan. Vad som behöver skickas in vid ansökan, samt sista ansökningsdag finns angivet vid respektive kurs på skolans hemsida.

För att skapa bra grupper välkomnas en mångfald av deltagare. Vid antagningen strävar skolorna efter att få grupper där människor med olika ålder, kön, erfarenhet, ursprung och förutsättningar möts.

Ansökan och kommunikation runt ansökan sker i portalen Mina Sidor i systemet Schoolsoft.

Till ansökan ska bifogas

 • personbevis
 • gymnasiebetyg / betyg från senaste utbildning
 • eventuella arbetsintyg
 • personligt brev
 • referens/er.

Vår bedömning av sökande görs i stor utsträckning genom personlig kontakt och möte med sökanden samt referenstagning.

För kurser utan sista ansökningsdatum hanteras ansökningar löpande fram till kursstart. För andra kurser hanteras ansökningar efter sista ansökningsdatum, därefter förlängs ansökningstiden i mån av plats.

Vid skolans särskilda kurser gör respektive linjeledare, tillsammans med sitt arbetslag en preliminär antagning. Vid skolans allmänna kurser görs den preliminära antagningen av biträdande rektor och studievägledare/kurator. Rektor fattar slutligt beslut om antagning.

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Reserver och sena ansökningar får besked senare.

Antagningsprocess för påföljande läsår

Vid några av skolans linjer finns möjlighet att studera ett eller flera år. Det finns ingen automatik att bli antagen till ett påföljande läsår om man genomfört ett år vid skolan. Skolans rutin är att man ansöker med ”blankett för fortsatta eller avslut av studier” och lämnar till skolan. Denna ansökan behandlas vid linjemöte med lärarlaget där rekommendation ges om avslut eller fortsättning. Slutlig antagning sker av rektor, då har skolan bedömt sökandes förutsättningar för fortsatta studier på skolan. Bristande studieflit och oklar frånvaro kan vara skäl till att inte antas till påföljande läsår. Meddelande om antagning för påföljande läsår lämnas senast ca 2 veckor efter avslutad 2:a termin. Vid brutet läsår (start i januari) lämnas besked före jullov.

Antagning allmän kurs

De ovan nämnda förutsättningarna/antagningsprinciper för antagning av deltagare gäller för alla allmänna kurser.

Vid antagning till allmän kurs prioriteras

 • sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan
 • sökande som inte slutfört grundskole- och/ eller gymnasiestudier
 • sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Arbetslivserfarenhet, motivation till folkhögskolestudier samt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen vägs in vid urvalet. Vid likvärdig bedömning kommer antagning att ske via lottning.

Antagning särskilda kurser

De ovan nämnda förutsättningarna/antagningsprinciper för antagning av deltagare gäller för alla särskilda kurser. Därutöver kan de särskilda kurserna ha olika förkunskapskrav och olika kriterier för antagning och urval. De särskilda kurserna med specifika kriterier för antagning och urval samt specifika förkunskapskrav anges på folkhögskolans hemsida.

Överklagan av antagning

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas. Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 14 dagar efter att antagningsbesked skickats ut.

Ärendegång vid överklagan av antagningsbeslut

 1. Beslut om antagning fattas av rektor
 2. Överklagan kan göras under 14 dagar efter att beslutet fattats till rektor där antagningsbeslutet tagits.
 3. Rektor prövar beslutet och uppger motiven till beslutet i ett nytt beslut som meddelas den som överklagat.
 4. Rektorns beslut kan överklagas till styrelsen för folkhögskolorna senast 14 dagar efter rektorns nya motiverade beslut. Detta görs till förvaltningschef.
 5. Om deltagaren inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan den anmäla frågan vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Inställd kurs

I händelse av att kursen har mycket få sökande finns risk att kursen ställs in. Besked ges om detta senast en månad innan kursstart.

Avgifter

All undervisning på skolan är avgiftsfri. Kostnader för studiematerial, läroböcker, inträden och längre studieresor betalas av den studerande. I vissa allmänna ämnen finns det låneböcker som kan användas under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolans expedition. Skolan tar ut avgifter för skolans särskilda kurser. Samtliga deltagare betalar terminsavgift för kopierat material, lån av läroböcker, utskrifter, måltider vid läsårsstart och läsårsavslutning och olycksfallsförsäkring. Denna avgift kan återbetalas om studieavbrott sker före 15 okt respektive 15 mars. Läs mer om eventuella kursspecifika kostnader på skolans hemsida.

För boende på internatet tas avgift ut för kost och logi. Måndag till fredag serveras frukost, förmiddagskaffe, middag, eftermiddagskaffe och kvällsmat. Vid veckoslut betalas enskilda måltidspriser. Kostavdrag kan göras efter godkännande av lärare och regleras alltid i efterhand. Det gäller vid t ex i förväg beslutade studieresor då mat ej tagits med från skolan eller vid frånvaro (sjukdom, praktik eller annan beviljad ledighet) om en sammanhängande kalendervecka, som anmälts till receptionen.

För externatdeltagare vid skolan i Vessigebro finns möjlighet att välja mellan olika måltidsalternativ; abonnemang eller att köpa enskilda måltider efter eget val.

Försumlighet att betala leder till att du förlorar rätten till det du betalar för. Om räkningen inte betalas trots påminnelse går den vidare till inkasso.

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring är tecknad för alla skolans kursdeltagare. Försäkringen gäller dygnet runt och under hela studieperioden dock inte under sommaruppehållet. Observera att deltagarens privata egendom inte innefattas av skolans försäkring. Deltagaren bör därför komplettera med en egen hemförsäkring och kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller.

Schema och kursplaner

Varje deltagare på Allmän kurs får ett individuellt schema i samband med kursstart. Schemat utgår från din individuella studieplan och publiceras på Schoolsoft.

I samband med kursstart får du som går särskild kurs ett schema som gäller för alla på din kurs. Schemat publiceras på Schoolsoft.

Aktuell kursplan och mål hittar du på skolans hemsida, under respektive kurs.

Intyg – behörigheter – studieomdöme

Intyg erhålls på alla kurser efter att kursen avslutats och under förutsättning att närvaron är 80 % eller mer. På intyget anges de ämnen deltagaren läst och antalet timmar. Om närvaron på kursen totalt är mindre än 80 % utfärdas ett intyg om att man deltagit i kursen men att närvaron är mindre än 80 %. Inga ämnen finns då angivna på intyget. Vid studieavbrott innan kursen avslutas erhålls ett ”avbrottsintyg”. På vissa kurser utfärdas ytterligare intyg över t ex delkurser inom linjens arbetsområde. Regelbunden återkoppling på studierna sker tillsammans med mentor.

Allmän kurs

Deltagare på allmän kurs kan erhålla studieintyg, studieomdöme, behörighet till gymnasiestudier, grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola och ämnesbehörigheter om man uppfyller villkoren. Deltagare informeras om villkor och regler för studieomdöme och ämnesbehörigheter.

Studerande ska ha en närvaro som är 80 % eller mer och läst på heltid i minst 35 veckor. Intyg, ämnesbehörigheter och studieomdöme utfärdas efter kursens slut. Deltagaren har själv ansvar för att skicka vidare omdömen och behörigheter till exempelvis UHR.

Förutom möjligheten att få behörighet enligt de s k ”gymnasiegemensamma ämnena” kan även kurser för särskild behörighet ges om tillräckligt antal deltagare väljer kurserna som t ex: Engelska 7, Matematik 2b och 3b, Samhällskunskap 2, Naturkunskap 2, Religion 2, Historia 2a samt Psykologi 1 och 2a.

Behörigheter i enskilda ämnen utfärdas om man bedriver ett aktivt studiearbete samt har en god närvaro, givna uppgifter lämnas in, redovisningar genomförs och att de inlämnade uppgifterna har en kvalité som motsvarar godkänd gymnasienivå.

Studieomdömet sätts efter anvisningar och villkor från Folkbildningsrådet. Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga. Den är en sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska personalen. Det som bedöms är

 • kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • social förmåga.

Endast ett sammanfattande studieomdöme för alla ämnen ges. De nivåer som finns är

 • utmärkt studieförmåga (4)
 • mycket god – utmärkt studieförmåga (3,5)
 • mycket god studieförmåga (3)
 • god – mycket god studieförmåga (2,5)
 • god studieförmåga (2)
 • mindre god – god studieförmåga (1,5)
 • mindre god studieförmåga (1).

Omdömet lämnas ut muntligt vid förfrågan om man ska gå kvar på skolan. Vid avslut skickas omdömet ut per post efter läsårsslut.

Vid kursavslutning i december har skolan inte möjlighet att i tid utfärda studieomdöme som är anpassat för antagning till högskola/universitet som startar i januari året därpå.

SeQF intyg

För att lättare kunna jämföra kvalifikationer från studier på olika nivåer, mellan olika länder, deltar Sverige i en gemensam europeisk referensram EQF.

Sveriges del i denna referensram heter SeQF. De 8 nivåerna i referensramen går från grundskola till den högsta akademiska examen.

Detta innebär att deltagaren efter godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå får ett SeQF intyg på nivå 2 och efter godkänt resultat från allmän kurs på gymnasienivå får ett intyg på nivå 4.

Ett godkänt resultat innebär att deltagaren har fullgjort omfattningskravet samt innehållskravet när det gäller grundläggande behörighet från folkhögskola för respektive nivå.

Överklagan av studieomdöme

Processen där studieomdömet sätts kan inte återskapas av någon instans utanför skolan. En deltagare kan vända sig till rektor, därefter till förvaltningschef och begära en omprövning av omdömessättningen om goda skäl kan anges. Deltagaren ska, inom 14 dagar efter besked om studieomdöme, lämna in en skriftlig överklagan till rektor.

Rektor utfärdar studieomdöme.

Ärendegång vid överklagan av studieomdöme

 1. Beslut om omdöme fattas av rektor,
 2. Överklagan kan göras under 14 dagar efter att beslutet fattats till rektor för den skola där omdömet satts.
 3. Rektor omprövar omdömet som meddelas den som överklagat.
 4. Rektorns beslut kan överklagas till förvaltningschef senast 14 dagar efter rektorn meddelat det omprövade omdömet.
 5. Förvaltningschef prövar skolans arbete med omdömessättningen och beslutar om en eventuell ny omdömesprocess, därefter meddelas den som överklagat beslut om omdöme. Förvaltningschefens beslut kan inte överklagas.

Intyg för särskild kurs och kortkurser

För deltagare på särskild kurs utfärdas intyg efter fullgjord kurs. I början av kursen informeras deltagarna om villkoren.

Deltagarinflytande

Folkhögskolan är en fri skolform som inte styrs av centralt formulerade läroplaner. Folkhögskolor har alltså möjlighet att fritt utforma kurser beträffande innehåll och arbetsformer. Denna frihet innebär att både lärare och deltagare har ansvar för val av arbetsformer och innehållet i kursen. Deltagarna har stor möjlighet att påverka sin studietid.

Skolan vill medverka till att alla deltagare är medskapande till sitt eget och sin grupps lärande, samt till skolans och till samhällets utveckling. Formerna för detta medskapande ser olika ut för olika deltagare och sammanhang. Skolan är öppen för att hitta fler och nya former för medskapande som passar deltagare, grupper, skolor och samhälle.

Det finns flera olika sätt att påverka studierna och verksamheten på skolan. Respektive klass eller linje har regelbundet avsatt tid för gemensamma diskussioner med den kursansvarige läraren. Här kan gruppen utvärdera sitt arbete och påverka planeringen. Linjemöten och linjeråd arrangeras regelbundet där klassens synpunkter tas upp och diskuteras. Internat-, mat-, biblioteks- och skolråd är andra instanser som skolan verkar för och ger utrymme för inflytande. Skolan genomför planerade och förberedda individuella utvecklingssamtal. Syftet är att anpassa upplägg, mål med mera utifrån varje studerande och att följa upp resultaten. Olika typer av avstämningar och utvärderingar, muntliga och skriftliga genomförs under läsåret. Under läsåret, en gång på hösten och en gång på våren genomförs en webbaserad utvärdering via nätet. Den ligger till grund för avstämning och planering. Deltagarna har möjlighet att påverka kursens uppläggning och innehåll.

Deltagarstöd

Studieekonomi

Det finns olika sätt att få ekonomiskt stöd under studietiden; CSN, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. På folkhögskolan finns studie- och yrkesvägledare som kan bistå med information.

CSN

Studerande vid folkhögskolan har möjlighet att söka studiestöd hos CSN under studietiden. Studerande på grundskole- och gymnasienivå kan få studiehjälp till och med vårterminen de fyller 20 år. Sedan kan deltagaren söka studiemedel. Studerande på eftergymnasial nivå kan söka studiemedel redan när de fyllt 18 år.

Skolan meddelar CSN vilka som antagits och registrerats som studerande en vecka efter kursstart. Deltagare som sökt studiemedel och fått positivt beslut skickar en studieförsäkran för att pengarna ska betalas ut. I slutet på varje termin rapporterar skolan om deltagare fullföljt studierna enligt sin studieplanering.

Deltagarstöd och tillgänglighet

På skolan är deltagarstödet organiserat på olika sätt. Gemensamt är att all personal har en viktig roll för att möta och se vad deltagaren behöver. Målet med arbetet på skolan är att deltagarna ska må bra och lyckas med sina studier!

Arbetet fokuseras på möjligheter och på att undanröja eventuella hinder för lärandet. Arbetssättet är relationellt och kännetecknas av samtal och möten mellan deltagare, lärare och annan personal. Undervisningen anpassas och utformas i dialog efter deltagarens och gruppens behov.

Så långt det är möjligt vill vi inkludera studerande med funktionsvariationer i våra ordinarie kurser. Alla deltagare ska få tillgång till en likvärdig utbildning och ges möjlighet att påverka utformningen av verksamheten och stödet. Strävan är att anpassa lokaler, teknisk utrustning och erbjuda digitala verktyg för alla studerande. Deltagare i behov av språkligt stöd erbjuds detta.

Skolan har tillgång till kurator för enskilda samtal och konsultationer. Kuratorn hänvisar även vidare till andra instanser när det behövs.

Ordningsregler

Deltagaren informeras om skolans ordningsregler vid kursstart. Vår utgångspunkt är att

 • vi uppträda respektfullt mot varandra både på skoltid och som boende på internat. Detta gäller också när vi representerar skolan i olika sammanhang utanför skolan
 • närvaro vid skolans undervisning (lektioner och andra studieaktiviteter som ingår i kursen) är obligatorisk. Det förekommer gemensamma aktiviteter där det förväntas att du deltar. Detta kan medföra att vissa dagar blir längre än vanligt
 • det inte är tillåtet att dricka alkohol, använda, sälja eller förvara droger eller uppträda påverkad i skolans lokaler eller område eller på skolans arrangemang, studieresor eller studiebesök
 • inga husdjur är tillåtna i skolans lokaler

Tillgång och villkor för användning av utrustning och lokaler samt etiska regler kring it:

 • skolans huvudbyggnad är tillgänglig under skoltid.
 • datasalen är öppen till 20.30, internatnyckel/tagg passar.
 • andra tider gäller vid skolans filialer i Halmstad som meddelas vid kursstart.
 • skolan har egna fordon som kan användas för olika ändamål. För att få köra måste du göra ett test och bli godkänd av skolans ledning. Regler för bussens användning finns på expeditionen.
 • skolans gym är öppet för aktiviteter, internatnyckel/tagg passar.
 • studerande kan hyra idrottshallen efter skoltid.
 • det finns också pingis, biljard, bibliotek mm på skolan.

Skolan har en datasal som får användas i undervisningen, på lunchen och på ledig tid så länge skolan är öppen. För att få använda datorerna krävs att man inte äter och dricker i salen, inte manipulerar datorerna eller laddar ner otillåtna filer, besöker sidor som är rasistiskt, könsdiskriminerande, innehåller våld, pornografi eller liknande som strider mot Region Hallands policy eller svensk lag. Information om reglerna erhålls vid kursstart och i avtal om användning av internet. Missbruk leder till varning, avstängning och eventuellt avskiljning. Vid allmänna kursen finns möjlighet att låna bärbar dator, särskilt avtal upprättas kring detta lån som bl a innebär att du ansvarar för datorn.

Disciplinära åtgärder

Skolan kan förutom ordningsreglerna ha kompletterande regler som hanterar arbetet och samvaron på skolan. Dessa regler skall vara tydliga och väl kända för att de ska kunna följas av alla på skolan.

Bryter deltagaren mot ordningsregler, skolans regler, drogpolicy eller andra föreskrifter utfärdas varning. Sker inte förbättringar finns det två åtgärder som leder till att deltagaren inte längre kan gå kvar på skolan, kortvarigt eller varaktigt.

Avstängning

Rektor beslutar om tillfällig avstängning som gäller högst 10 skoldagar.

Avskiljning

Efter utredning kan rektor fatta beslut om avskiljning, som är varaktig. Förutom upprepade brott mot skolans regler kan avskiljning av deltagare ske av andra anledningar t ex

 • missbruk av droger och alkohol
 • hög frånvaro eller på annat sätt bristande studieaktivitet
 • hot, våld och annat beteende av olämplig karaktär
 • missbruk av skolans datorer
 • stölder
 • kränkande handlingar
 • hälsa, om den inte medger att delta eller tillgodogöra sig undervisningen
 • säkerhet, om beteende innebär ett hot mot skolan eller det finns hotbild som inte gör det möjligt att delta eller tillgodogöra sig undervisningen.

Om rektor bedömer att situationen är sådan att skolan inte kan garantera hälsa och/eller säkerhet, vare sig för den enskilde deltagaren eller för skolan, kan rektor stänga av deltagare med omedelbar verkan.

Om deltagaren inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan den anmäla detta till Folkhögskolornas rättsliga råd, FSR.

Klagomålshantering

Klagomål ska alltid hanteras så snabbt som möjligt av den som tar emot det och kan ske i flera steg

 • lämna i första hand klagomålet till den det berör.
 • om deltagaren upplever att klagomålet inte är åtgärdat kan den kontakta sin mentor, kursansvarig eller skolans rektor. Detta kan också gälla om den av någon anledning inte vill ta kontakt direkt med den det berör.
 • om ärendet behöver lyftas ytterligare kontaktas styrelsen för folkhögskolan via förvaltningschefen för folkhögskolan.
 • om deltagaren inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan den anmäla frågan vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Närvaro

Vår grundprincip är enkel: det gäller att vara i skolan så mycket som möjligt. Frånvaro registreras i ett webbaserat program (Schoolsoft) för alla kurser. Frånvaron totalt och i enskilda ämnen kontrolleras regelbundet. Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN. Frånvaro mer än 5 vardagar för dem som är över 20 år och 15 kalenderdagar för dem som är under 20 år anmäls till CSN. För mer detaljer se CSN’s hemsida samt utdelad information vid terminsstart. Deltagare vars frånvaro är 20 % eller mer kallas till samtal. Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring sker bedömer skolan den studerande som inte studieaktiv och meddelar CSN. Det kan leda till att studiestödet dras in och att man blir återbetalningsskyldig. Bristande studieflit och oklar frånvaro är skäl till att inte antas till påföljande termin, eller att avstängas från pågående termin. Hög frånvaro kan också leda till studieuppehåll eller att studietiden förlängs.

Internat

Internatboende är en service som erbjuds deltagare på Katrinebergs folkhögskola. En förutsättning för internatboendet är att deltagaren innehar en studieplats. Internatet innebär boende tillsammans med andra och ett gemensamt ansvar för både de gemensamma utrymmena och för trivseln. Boende får information om de regler som gäller i samband med inflyttning på internatet.

Inackorderingen är odelbar. Det går inte att enbart hyra rummet eller betala för vissa måltider. Mat serveras fr.o.m. frukost måndag morgon t.o.m. kvällsmat fredag.

Hyra av internatrum regleras i särskilt hyresavtal. Uppsägningstiden är två veckor och ska ske skriftligt.

Skolan kan under pågående kurs behöva omdisponera användningen av internatet, vilket kan medföra att du tvingas flytta från ditt först tilldelade rum till ett annat. Du bör som hyresgäst vara medveten om att vissa inspektioner och fastighetsarbeten kan komma att utföras med kort varsel.

Du håller själv med täcke, kudde, sänglinne och handdukar. Vill du ändra på några detaljer, t.ex. sätta upp egna gardiner, så går det givetvis bra. I rummet finns säng, sängbord, sänglampa, skrivbord, stol, garderob, bokhylla och madrass. I rummet finns TV-uttag med tillgång till det fria utbudet och möjlighet till internetuppkoppling. Husdjur får inte medföras till internatet. Till inackorderingen hör nyckel/tag, förlorad nyckel/tag ersätts med 250:- st.

Skolans rektor har rätt att avskilja en deltagare från internatet om rektor bedömer att deltagaren inte har förutsättningar att klara boendet enligt de regler som gäller.

Skolan har också rätt att vid ansökan neka deltagaren en plats på internatet om rektorn bedömer att deltagaren inte har förutsättningar att klara boendet.

Drogpolicy

Skolan är drogfri. Varje deltagare ska få möjlighet att vistas i en trygg och trivsam studiemiljö. Alla deltagare ska ta del av och underteckna skolans drogpolicy. När det kommer till narkotika är lagstiftningen tydlig. Brott kommer att polisanmälas. Användning av droger på skolan leder till avskiljning direkt från studier och internatplats.

Katrinebergs folkhögskola förespråkar alkoholfria arbetsveckor. Störningar i skolarbetet eller internatet som beror på alkohol tas genast upp till diskussion med biträdande rektor och berörd personal. All förtäring av alkohol i skolans gemensamma lokaler är förbjuden.

Rökning

Rökning (inkluderar även e-cigaretter) är bara tillåtet på vissa särskilda platser utomhus.

Arkivregler, sekretess och GDPR

Region Hallands folkhögskolor är offentliga myndigheter och lyder därför under sekretess- och förvaltningslagen. Skolan har ett arkiv där deltagarnas intyg, omdömen och ansökningshandlingar arkiveras.

Region Hallands folkhögskolor följer dataskyddsförordningen, GDPR, när det gäller behandling av personuppgifter. På skolornas hemsidor finns mer detaljerad information.

Externa länkar

Folkbildningsrådet Länk till annan webbplats.
Studeranderättsliga rådet Länk till annan webbplats.
Om studeranderätt Länk till annan webbplats.
Om studieomdöme och behörigheter Länk till annan webbplats.
Om personuppgifter i våra register Länk till annan webbplats.
Om att studera på offentligägd folkhögskola Länk till annan webbplats.