Länk till förstasidan

Antagning: krav och process

Inom följande områden ordnas långa kurser vid Katrinebergs folkhögskola:

 • allmän grundläggande utbildning på gymnasienivå med ett brett ämnesutbud
 • utbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar
 • utbildningar inom idrott, hälsa och friskvård
 • utbildningar inom teater och film
 • kontakttolkutbildning

Skolan ska vara öppen för att erbjuda kortare kurser inom allmänbildning, fortbildning, personlig utveckling och kultur i dess olika former. För många kurser och andra arrangemang är det naturligt att skolan samverkar med folkrörelser och organisationer inom Halland.

Antagningskriterier, förutsättningar för antagning

Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att skapa en grupp där individerna bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Vi tittar bland annat på studiemotivation, studiebakgrund, behov av kursen, om kursen verkar rätt för den som söker och vilka referenser den sökande har. Vid Allmän kurs prioriteras kort tidigare utbildning, förutsatt grundskolebehörighet. För respektive kurs finns nedan beskrivet vilka antagningskrav som gäller för just den kursen. Varje sökande skall till ansökan svara på några frågor som beskriver varför man vill gå på Katrinebergs folkhögskola.

Grundförutsättningar för ansökan och antagning:

 • Den sökande ska fylla minst 18 år senast under det år studierna påbörjas.
 • Deltagarsammansättningen ska, om möjligt, spegla det mångkulturella samhället.
 • Könsfördelningen bland deltagarna ska, om möjligt, spegla könsfördelningen i samhället.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis
 • Gymnasiebetyg / betyg från senaste utbildning
 • Eventuella arbetsintyg
 • Personligt brev
 • Referens

Bedömning av sökande görs i stor utsträckning genom kontakt med referenser och sökanden.

Antagningsprocess

Ansökan till skolans samtliga långkurser görs genom digital ansökan ( länk på hemsidan), sökande skapar konto i ”Folkhögskolornas mina sidor”. Antagningskrav beskrivs vid respektive kurs.

Vid skolans särskilda kurser gör respektive linjeledare, tillsammans med sitt arbetslag preliminär antagning som slutligt fastställs av rektor. Vid skolans allmänna kurser görs den preliminära antagningen av studierektor och studievägledare/kurator.

När antagningen är klar får du ett skriftligt besked om du är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Reserver och sena ansökningar får av naturliga skäl besked senare. I händelse av att kursen har mycket få sökande finns risk att kursen ställs in. Besked får du om detta senast fem veckor efter sista ansökningsdag.

Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Du kommer då också få häftet ”Katrineberg A-Ö” som innehåller information om skolan och annat som är bra och viktigt att känna till när du studerar på Katrineberg.

Antagningsprocess för påföljande läsår

Vid några av skolans linjer finns möjlighet att studera ett eller flera år. Det finns ingen automatik att bli antagen till ett påföljande läsår om man genomfört ett år vid skolan. Vår rutin är att du ansöker/fyller i ”blankett för fortsatta eller avslut av studier” och lämnar till skolan. Denna ansökan behandlas vid linjemöte med lärarlaget där rekommendation ges om avslut eller fortsättning. Slutlig antagning sker av rektor, då har skolan bedömt sökandes förutsättningar för fortsatta studier på skolan. Bristande studieflit och oklar frånvaro kan vara skäl till att inte antas till påföljande läsår. Meddelande om antagning för påföljande läsår lämnas senast näst sista veckan i din 2:a termin.

Överklaga antagningsbeslut

Antagningsbeslut kan överklagas, det gör du senast tre veckor efter antagningen genom skriftligt (e-post eller vanlig post) meddelande till skolan. Överklagan behandlas av rektor och i förekommande fall av styrelse.