Länk till förstasidan

Måldokument

Övergripande mål

 • att medverka till människors utveckling i ett hållbart samhälle

Målsättning

Målsättningen för Katrinebergs folkhögskola är att vara en mötesplats för människor som vill utvecklas genom studier i gemenskap med andra.

Verksamheten skall kännetecknas av en helhetssyn på människan som ansvarstagande och positiv till sin utveckling. Skolan skall kännetecknas av en lärande miljö där alla är delaktiga i var och ens lärande. Relationen mellan personal och deltagare skall kännetecknas av en dialog mellan två subjekt på en jämställd nivå.

Verksamheten skall bedrivas enligt följande fyra syften (Statens fyra syften):

 • att stärka och utveckla demokratin
 • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
  engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
 • att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet

Verksamhetsområden

Verksamheten vid Katrinebergs folkhögskola skall relateras till följande verksamhetsområden:

 • Den gemensamma värdegrunden
  (Att arbeta för att påverka alla människors grundläggande värderingar om bl.a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.)
 • Det mångkulturella samhällets utmaningar
  (Alla människor oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund skall mötas av samma möjligheter och ses som en resurs i verksamheten.)
 • Den demografiska utmaningen
  (Verksamheten skall nå människor i olika åldrar och livssituationer.)
 • Det livslånga lärandet
  (I det föränderliga samhället skall alla människor, speciellt personer från studieovana miljöer, erbjudas bildning, utbildning och yrkesutbildning.)
 • Kulturverksamhet
  (Folkhögskolan skall bredda kulturintresset och öka delaktigheten i kulturlivet.)
 • Personer med funktionshinder
  (Personer med funktionshinder skall ses som en naturlig del i verksamheten.)
 • Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa
  (Verksamheten skall inriktas mot att främja hälsan och förebygga ohälsa samt verka för hållbar utveckling och global rättvisa.)

Prioriterade målområden (fastställda av Region Halland)

Prioriterade verksamhetsområden för Katrineberg är det livslånga lärandet (inkl. entreprenörskap), hälsa och kultur.

Verksamhet med utgångspunkt från ovanstående skall följande långa kurser ordnas.

 • allmän grundläggande utbildning upp till gymnasienivå med ett brett ämnesutbud
 • utbildning för personer med intellektuella funktionshinder
 • utbildningar inom idrott, hälsa och friskvård
 • utbildningar inom teater och film
 • yrkesutbildningar inom nämnda områden

Skolan skall även erbjuda kortare kurser inom allmänbildning, fortbildning, personlig utveckling och kultur i dess olika former. För många kurser är det naturligt att skolan samverkar med folkrörelser och organisationer inom Halland liksom vid andra typer av arrangemang.

Studiernas innehåll och form skall ta sin utgångspunkt i deltagarnas behov och önskemål och ge en helhetssyn på övergripande samhälls- och miljöfrågor (t.ex. historiemedvetenhet, hållbart samhälle, internationella sammanhang, jämställdhet, samhällsmedborgarskap).
Studierna bör utformas så att deltagarnas självkänsla och självständighet ökar.

Verksamheten skall bedrivas i en miljö som karaktäriseras av mänsklig värme och en välskött inre och yttre miljö där hänsyn tas till både natur och människor.