Länk till förstasidan

Hyresavtal

Allmänna och särskilda villkor

Tillfällig bostad för kursdeltagare på Katrinebergs folkhögskola

Följande allmänna och särskilda villkor gäller för förhyrningen

Allmänna villkor

Hyresgästen förbinder sig

 • Att inte flytta fastmonterade inventarier,
 • Att i förväg kontakta internatföreståndare och vaktmästare om hyresgästen vill använda egna möbler,
 • Att inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen; meddelanden kan dock sättas upp på för ändamålet avsedd anslagstavla,
 • Att uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna utan särskild väggkrok skall användas, rummets möbler får ej användas utomhus,
 • Att omedelbart anmäla uppkomna skador till internatföreståndare eller skolans reception. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet,
 • Att tillåta hyresvärden tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn, minst en gång per termin. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande,
 • Att ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet hålla ordning i dagrum, kök, trapp, trapphus och korridorer,
 • Att inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så att övriga boendens studiero och/eller nattsömn störs, gäller mellan kl 23.00 och 07.00,
 • Att endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas,
 • Att själv bortforsla avfall till skolans återvinningsstationer och följa skolans regler om källsortering,
 • Att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler,
 • Att lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage,
 • Att senast flytta ur rummet kl 14.00 sista skoldagen,
 • Att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar.
 • Att ersätta varje förlorad nyckel/tagg med 250 kr.

Särskilda villkor

Hyresgästen förbinder sig

 • Att betala internatavgiften enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet/bostaden,
 • Att noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder, som bl a innefattar stor försiktighet med all eld på internatet. Endast enstaka stearinljus får tändas och dessa skall alltid vara under uppsikt. Alla rökelser eller annat som ger rök eller orsakar onormal hetta är förbjudet att använda. Är rummet utrymningsväg ska hyresgäst regelbundet tillse att den är brukbar. I varje elevhemskorridor finns automatiskt brandlarm som aktiveras genom att rök- och värmedetektorn påverkas eller att någon trycker på den särskilda brandknappen. Den som startar falsklarm blir ersättningsskyldig för detta, kostnaden är 7500 kr,
 • Att respektera och följa skolans anvisningar gällande policy för alkohol och droger på internatet,
 • Att inte röka i rummet eller i för skolan gemensamma lokaler; rökförbud gäller generellt,
 • Att inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera rummet,
 • Att inte ha nattgäster under vardagar och lov och vid veckoslut anmäla på särskild blankett eventuell nattgäst.
 • Att inte inrymma sällskapsdjur i rummet.

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt

I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess användning iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

 • På grund av krig eller upplopp.
 • På grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över eller inte heller har kunnat förutse.

Tillfällig bostad för kursdeltagare på Katrinebergs folkhögskola

Hyresavtal

 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m.

Användningsändamålet med bostäderna i byggnaden som ligger i eller i anslutning till folkhögskolans undervisningslokaler är att de ska upplåtas till studerande/kursdeltagare på folkhögskolan, varför boendet är ett s.k. kategoriboende i en specialbyggnad.

Hyresvärden upplåter enligt detta hyresavtal möblerad bostad i den aktuella folkhögskolan.

Förutsättning för detta hyresförhållande är att hyresgästen bedriver aktiva studier på folkhögskolan samt att hyresavtalet skall gälla under en begränsad tid.

Prövning av hyresgästens behov av bostaden kan därför ske under hyrestiden. Hyresförhållandet skall dock senast upphöra när hyresgästen är klar med sina studier.

I förhyrningen ingår allmänna och gemensamma utrymmen i huset: exempelvis dagrum, kök/pentry, klädvårdsrum, tvättstuga, toalett, dusch och fritidslokal.

Hyresvärden äger utan föregående tillsägelse rätt till tillträde till ovan angivna allmänna och gemensamma utrymmen.

 • Möbler och annan utrustning

I förhyrningen ingår möbler och utrustning enligt till detta hyresavtal bifogade förteckning, bilaga 1.

Hyresgästen har att väl vårda hyresobjektet och de i förhyrningen ingående möbler och utrustning. Vid hyresavtalets upphörande skall besiktning ske av hyresobjektet, varvid genomgång av skicket på vad som sålunda ingår skall bedömas. Hyresgästen ansvarar för överslitage och skador.

 • Hyrestid, uppsägning m.m.

Avbryter hyresgästen studierna under läsåret, är hyresgästen skyldig att omedelbart avflytta från hyresobjektet och folkhögskolan.

Åsidosätter hyresgästen vad som skall iakttagas enligt vad som anges i de särskilda villkoren för detta hyresavtal, se ”Allmänna och särskilda villkor”, bilaga 2, är detta avtal förverkat och hyresgästen skyldig att omgående avflytta.

Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden att hyresgästen iakttar vad som ovan angivits med hänsyn till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldigheter innebär att hyresavtalet förverkas enligt 12 kap 42 § första stycket 8 jordabalken.

Hyresgäst som utan att avbryta sina studier önskar avflytta från hyresobjektet, skall skriftligen uppsäga detta hyresavtal, varvid två (2) veckors uppsägningstid gäller.

För hyresvärden gäller i fall där hyresavtalet inte är förverkat, en uppsägningstid om tre (3) månader.

På hyresgästens skriftliga förfrågan kan hyresvärden, under förutsättning att aktiva studier pågår, medge förlängning av hyresavtalet efter ovan angivna sluttidpunkt.

Hyresvärdens medgivande skall vara skriftligt och bifogas detta hyresavtal.

 • Internatavgift, hyra, tillägg till hyra m.m.

Internatavgiften för höstterminen 2023 är 22.250 kr, inklusive kost måndag till fredag (ej under lovdagar).

Internatavgiften för vårterminen 2024 är 24.100 kr, inklusive kost måndag till fredag (ej under lovdagar).

Internatavgift, hyra inklusive kost betalas efter erhållen faktura fyra gånger under höstterminen och fyra gånger under vårterminen.

 • Betalningspåminnelse, krav och inkasso

Hyresvärden, Katrinebergs folkhögskola följer Region Hallands rutiner gällande betalningspåminnelse, krav och inkassohantering.

 • Reservnyckel

Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel/huvudnyckel till hyresobjektet.

 • Försvagat besittningsskydd

Hyresgästen är införstådd med och accepterar att denna förhyrning endast är tillfällig och skall upphöra i samband med att studierna/kursen avslutas eller av någon anledning avbrutits i förtid.

Detta betyder att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter nämnda tidpunkt utan måste avflytta från bostaden i enlighet med vad som anges i punkten 3 ovan

 • Övrigt

Detta hyresavtal får inte inskrivas i fastigheten.

Aktuell och uppdaterad förläggningslista publiceras och är tillgänglig för personal m fl via skolans intranät, förläggningslistan anslås också i skolans lokaler. Förläggningslistan sparas i 24 månader. I övrigt gäller för hyresförhållandet till detta avtal bifogade bilagan benämnd ”Allmänna och särskilda villkor”, bilaga 2.