Länk till förstasidan

Kontakttolk

Syftet med grundutbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Kursen bedrivs på eftergymnasial nivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad.

Vi tar emot ansökningar i Arabiska, Grekiska, Mandarin, Rumänska, Ryska och Swahili.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-05-26
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-13
Utbildningstakt:
50%
Studiestödsnivå:
Eftergymnasial nivå (B1)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans med fysiska träffar
Kontakt:
Erik Knutsson
Telefon:
0346-57586

Om utbildningen

Grundutbildning till kontakttolk

Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

tre personer sitter i ett klassrum

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator/läsplatta med nätverksuppkoppling. Under utbildningen används Office365 (Teams m.m.) som distansutbildningsplattform. Man måste också kunna klara av att samarbeta med andra på distans. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma, men vid sex tillfällen under studieåret även på folkhögskolan.

Träffarna på folkhögskolan (sex st under utbildningen) är i regel 3 – 5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater. Under de obligatoriska studieträffarna på folkhögskolan studerar du på heltid och genomför tolkningsövningar samt skriftliga och muntliga prov. I samband med dessa träffar kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan sex gånger.

Komplettering av grundutbildning för alla tolkspråk

Förkunskaper

Förkunskaper visas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från delkurs/er inom grundutbildningen.

Språk

Pågående språk i grundutbildningen är arabiska, mandarin/rikskinesiska, rumänska, swahili, turkiska och vietnamesiska. Vi tar emot sökande i alla tolkspråk och startar kurser efter samråd med andra utbildningsanordnare i landet för att möjliggöra tolkutbildning i så många språk som möjligt.

Ansökan

Du skickar ansökan, på särskild blankett senast en månad före kursstart. Till ansökan bifogas kopia av kursbevis/kursintyg på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Fler utbildningsanordnare har pågående grundutbildning: För mer information www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning/tolkningsövningar i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till enbart språkhandledningen i den kursen.

Du skickar ansökan, senast en månad före kursstart. Till ansökan bifogas kopia av intyg från den kurs som ska kompletteras.

För kurstider och språk se: www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.

Validering

Katrinebergs folkhögskola erbjuder möjlighet för verksamma tolkar att validera sina kunskaper mot lärandemålen i vår grundutbildning till kontakttolk.

Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till utbildningen. Syftet med validering är att synliggöra kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och/eller äldre utbildning och bedöma vilka delar av nuvarande grundutbildning den sökande kan få tillgodoräknat.

För att vi ska kunna behandla en ansökan om validering behöver vi utöver ifylld ansökan även intyg om tolkutövning från minst en tolkförmedling, ifylld självskattning samt fallbeskrivningar, se material nedan. Under valideringsprocessen kommer skolan fakturera dig som söker 500 kr i administrationsavgift. Du bör vara medveten om hela valideringsprocessen tar minst tre-fyra månader efter inskickad ansökan och att du på egen bekostnad ska kunna ta dig till Katrinebergs folkhögskolas lokaler i Vessigebro eller Halmstad för kartläggning och eventuella tester.

Resultatet av valideringsprocessen kan bli ett av följande:

 • Sökanden får ett fullt tillgodoräknande och utbildningsbevis avseende den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk
 • Sökanden föreslås utbildningsinsats för komplettering av vissa delar av utbildningen samt erhåller ett kompetensbevis för andra delar av utbildningen
 • Uppmanas att söka till den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk

Observera att det inte finns några garantier för ett utbildningsbevis från den sammanhållna grundutbildningen, efter genomförd valideringsprocess.

Information om validering mot grundutbildning till kontakttolk finns även på www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.

Ansökningsblankett för komplettering Pdf, 38 kB.

Ansökan om validering Pdf, 77.3 kB.

Fallstudie Uppgift i tolkningsteknik och tolketik Pdf, 107.1 kB.

Instruktion fallstudie Pdf, 242 kB.

Självskattningsverktyg Pdf, 279.4 kB.

Kursplan

 • Utbildningen består av sex delkurser: introduktionskurs, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, migrationstolkning, juridik för tolkar samt tolketik och tolkningsteknik.
 • Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och praktiska tolkningsövningar i form av rollspel. Undervisningen i realia är på svenska.
 • Delkurserna följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan.
 • Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och till kursen hörande fackterminologiska studier på båda språken. Under distansperioden är deltagarna uppdelade i studiegrupper dels i realia, dels i respektive tolkspråk.
 • Under den avslutande närträffen av varje delkurs skrivs ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och på delkurserna sjukvårdstolkning och juridik för tolkar görs också muntligt tolkningsprov. Huvuddelen av tiden på skolan används till tolkningsövningar med en språkhandledare i aktuellt språk.
 • För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola.

Kursmål

Målet med Katrinebergs tolkutbildning är att samtliga deltagare efter genomgången utbildning ska vara kvalificerade som tolkar mellan den som inte behärska det svenska språket samt representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer. Deltagaren ska också ha tagit del av för folkbildningen centrala värden såsom jämställdhet, delaktighet och alla människors lika värde. Genom en undervisning som präglas av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska den studerande:

Efter avslutad utbildning ha kunskaper om:

 • tolketik och rollen som tolk för att kunna hantera olika tolkningssituationer på ett tolketiskt korrekt sätt
 • det svenska samhället, sjukvården, svenska rättsväsendet samt asyl- och migrationshantering d v s ha goda realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde
 • det svenska samhällets grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning

Efter avslutad utbildning ha färdigheter i att:

 • kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser inom utbildningens fackområden på svenska och tolkspråket
 • söka kunskap i realia och terminologi bl.a. med hjälp av litteratur, internet, myndighets- och organisationskontakter
 • kunna tillämpa olika tolkningstekniker och metoder, samt anpassa dessa till vanligen förekommande tolkningssituationer
 • kunna hantera problem som uppstår under en tolkning

Efter avslutad utbildning ha kompetenser för att:

 • på ett självständigt, effektivt och rättssäkert sätt tolka mellan svenska och valt tolkspråk, i vanligen förekommande sammanhang för en kontakttolk
 • utifrån god tolksed självständigt och uthålligt utföra tolkuppdrag under varierande förhållanden, med förmåga till samarbete och därutöver kunna hantera etiska dilemman som kan uppstå i rollen som tolk

Lärare

Mer information kan du få från:

Erik Knutsson

Utbildningsansvarig

E-post: erik.knutsson@regionhalland.se
Telefon: 0346-575 86

 

Heléne Persson

Kursansvarig

E-post: helene.b.persson@regionhalland.se
Telefon: 072-151 97 08

 

Lisbeth Eriksson

Kursadministratör

E-post: lisbeth.a.eriksson@regionhalland.se
Telefon: 0346-575 01

Kostnader

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kr som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen. Deltagare som avbryter utbildningen under året får inte tillbaka depositionen.

För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kr för det studiematerial som används i utbildningen och skolan distribuerar allt studiematerial.

I samband med utbildningens närträffar finns det möjlighet att för 665 kr/dygn bo och äta på skolan.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Ersättning

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen ges för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 25 kr per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.
 • Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

I ansökan bifogar du

Intyg från gymnasieutbildning (gäller även utländsk) eller motsvarande samt betyg i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 /Svenska B eller motsvarande.

Antagningskrav

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Antagningsprocess

Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. Obligatoriskt förkunskapstest genomförs i månadsskiftet maj/juni. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

Urvalskriterier

Förkunskapstest av språkkunskaper är obligatoriskt. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet. För att kunna bilda en språkgrupp krävs normalt minst fem godkända på förkunskapstestet i stora tolkspråk. För mindre frekventa tolkspråk krävs minst två godkända på förkunskapstestet.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om att man är antagen, tilldelats reservplats eller inte blivit antagen. Beskedet lämnas senast i mitten av juni. Den som är antagen kommer att få ett antagningsbesked via e-post där det finns information om utbildningen. Reserver kan komma att antas i samband med eventuella avhopp vid kursstarten.