Länk till förstasidan

Praktisk linje

Praktisk linje är en tvåårig utbildning för personer som gått anpassad skola (tidigare gymnasiesärskola) eller som på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång.

För att finansiera studierna så kan du ansöka om aktivitetsersättning via Försäkringskassan. Kursen bedrivs på gymnasienivå och är även CSN-berättigad.

Efter avslutad studie får du ett intyg över din studietid på Praktisk linje.

Ansökningsperiod:
2024-01-03 - 2024-03-26
Ansök så här:
Personligt brev bifogas ansökan. Prova på kurs vecka 15 och 17. Se "Så söker du" nedan
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Malin Johansson
Telefon:
0346-57503

I kursen strävar vi efter att forma skolarbetet så att det passar dig. Där arbetar du både enskilt och i grupp. Vi blandar både praktiska och teoretiska moment i undervisningen.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett framtida arbete, ett framtida eget boende och en bra fritid. Arbetspraktik utgör en viktig del av kursen. Denna praktik genomförs i huvudsak inom skolans närområde år 1 och i den kommun du kommer att tillhöra år 2 för att öka möjligheterna till ett framtida arbete.

en person ligger på en bänk utomhus

Hos oss får du en mentor som du samtalar med varje vecka. Vi jobbar med dig och ditt närmaste nätverk för att göra övergången till ett självständigt liv bättre.

År 1

När du börjar på Praktisk linje så flyttar du in i ett eget rum på skolans elevhem. Detta innebär för de flesta det första egna boendet. Härigenom blir träningen inför ett framtida eget boende konkret redan från början av utbildningen.

År 2

Under ditt andra år hos oss på Praktisk linje ligger fokus på bland annat arbetspraktik, för att underlätta övergången till arbetslivet efter Katrinebergs folkhögskola. Vi arbetar även med nätverksträffar under andra året, där vi etablerar kontakter med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS handläggare. Allt sker utifrån ditt behov och önskemål.

Vi är överens om att varje människa är unik. Ett konstaterande som får till följd att olikheter mellan människor utgör en del av det unika.

Kursmoment

 • Boende/fritid
 • Idrott
 • Vardagskunskap
 • Kreativ verkstad
 • Keramik
 • Linjeråd
 • Livskunskap
 • Nutidsorientering
 • Tema
 • Friskvård och hälsa

Ett eget boende

Utbildningens mål är att du i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara ett eget framtida boende. Du ska även bli medveten om eventuella behov och stöd du kommer att ha i framtiden.

Arbete/sysselsättning

Utbildningens mål är att du ska förbereda dig för en framtida sysselsättning/ett framtida arbete. Du ska få insikt om dina egna starka sidor och förmågor, samtidigt som du ska få insikt över dina begränsningar.

En meningsfull fritid

Utbildningens mål är att du under utbildningen ska få ökade kunskaper inom olika fritidssysselsättningarför att öka möjligheterna att hitta något som du kan ägna dig åt under och efter utbildningen.

Allmän bildning

Utbildningens målsättning är att du ska få ökade kunskaper om hur samhället fungerar och få insikt om din egen roll i detsamma.

Kursen syftar genomgående till att stärka dig och hjälpa dig att utvecklas till en självständig samhällsmedborgare. Vi arbetar med individen i centrum och har fokus på delaktighet, demokratiska arbetsformer och allas lika värde. Utbildningen har ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att du i framtiden ska kunna påverka din livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Malin Johansson

Linjeledare/Lärare

malin.a.johansson@regionhalland.se

Jonas Hall

Lärare

jonas.hall@regionhalland.se

Amal Yussuf

Elevassistent

amal.yussuf@regionhalland.se

Andreas Andersson

Elevassistent
andreas.a.andersson@regionhalland.se

Frida Bengtsson

Elevassistent
frida.a.bengtsson@regionhalland.se

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar ca: 600 kronor på höstterminen och ca: 400 kronor på vårterminen för utökade kostnader i samband med klassresa och simhallsbesök.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

De flesta finansierar sina studier på Praktisk linje genom aktivitetsersättning Länk till annan webbplats. från Försäkringskassan. Kom ihåg att ansöka i god tid.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökan

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Det går även bra att göra ansökan via pappersform, kontakta skolan.

Bifoga i ansökan

I ansökan ska du berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner?

Antagningskrav

Praktisk linje vänder sig till personer som har gått i anpassad skola (tidigare gymnasiesärksola) eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursen har plats för 12 deltagare. Det betyder att antalet som blir antagna beror på antalet som slutar läsåret innan.

På Praktisk linje bor samtliga deltagare på skolans internat. Det finns jour på kvällstid, måndag till torsdag fram till klockan 20.30. Klockan 8.30 på morgonen börjar skoldagen. För att kunna gå på utbildningen krävs att deltagarna klarar av tiden däremellan utan särskilt stöd.

Skolan får bidrag för assistenter grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs det att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen.

Antagningsprocess

Varje år ordnar vi Prova-på-kurser för elever som vill gå Praktisk linje på Katrinebergs folkhögskola. Syftet med kurserna är att du ska få prova på hur det är att vistas på Katrineberg och få tillfälle att lära känna skolan och personalen. Undervisningen sker på samma sätt som under huvudkursen. Prova-på-kursen utgör även en del i antagningsprocessen.

Urvalskriterier

 • Genomförd Prova-på-kurs.
 • Utvecklingsprognos: du bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid.
 • Gruppklimat: Du bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal.
 • Deltagande efter förmåga: Du bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova-på-kursen. Det som värderas är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där du känner dig osäker.
 • Behov: Det görs en värdering av ditt behov av olika former av stöd under utbildningen.
 • Personligt behov: Det görs en värdering av ditt personliga behov av utbildningen.
 • Motivation: Att du är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa utifrån din förmåga.
 • Kön: Könsfördelningen bland linjens deltagare ska om möjlighet finns, spegla könsfördelningen i samhället.
 • Intresse av vår verksamhet: Du bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat.
 • Reservplan: Det görs en bedömning av den situation som du hamnar i om du inte blir antagen. Vi tittar bland annat på möjligheten om du kan utvecklas i annan verksamhet ett år och året efter göra en ny ansökan.
 • Spridning inom gruppen: Vår uppfattning är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.