Länk till förstasidan

Lärar- och elevassistent

Utbildningen omfattar ett läsår och ger kompetenser att arbeta som lärar- och elevassistent inom skolan. Den ger också möjligheter att arbeta i andra funktioner som t ex resurspedagog, skolcoach mm, och är även en bra grund för den som längre fram vill studera till lärare. Kursen bedrivs på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigad. Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat erhålls ett intyg i form av ett utbildningsbevis.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-04-21
Ansök så här:
Gymnasiebetyg eller motsvarande, eventuella betyg från andra utbildningar, personbevis, personligt brev, eventuella arbetsintyg, referenser, utdrag ur belastningsregistret bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Eftergymnasial nivå (B1)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Håkan Samuelsson
Telefon:
0346-57524

Om utbildningen

Lärar- och elevassistentutbildningen tar sin utgångspunkt i skolans pedagogiska miljö där lärande, socialt samspel, relationsbyggande och administrativa inslag är del av det centrala innehållet. Utbildningen är tydligt tvärvetenskaplig och rör sig främst i gränslandet mellan pedagogik, beteendevetenskap och sociologi. Utbildningen syftar till att förstå förutsättningarna för skolans verksamhet och de sociala och pedagogiska villkor som påverkar lärandemiljön för elever såväl som pedagoger. Utbildningen präglas därför av demokratiska och normkritiska perspektiv.

en person sitter vid sin bärbara dator i en fåtölj

Bland kursmomenten finns

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Idrott, lek och rörelse
 • Psykologi, kommunikation och konflikthantering
 • Pedagogik
 • Dokumentation och administration

Till en del moment bjuder vi in personer utifrån som har särskilda kunskaper eller kompetenser. Det kan exempelvis vara personer som har stor erfarenhet av att arbeta med elevhälsa eller personer som håller i en HLR-utbildning.

Vi planerar, genomför och utvärderar speciella aktiviteter och arrangemang.

Praktik ute på skolor utgör en viktig del av kursen.

Att arbeta som lärarassistent

Arbete som lärarassistent innebär att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation genom att skapa trygghet, studiero och möjligheter i skolmiljön, samt komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar men är till övervägande del av elevstödjande karaktär.

Att arbeta som elevassistent

En elevassistent är en resursperson för en specifik person, men kan också vara ett stöd för hela barngruppen/klassen i olika situationer. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel.

FLiS – Föreningen för Folkhögskolor med Lärarassistentutbildning i Samverkan

Katrinebergs folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS. Skolorna som är medlemmar i FLiS har en gemensam kursplan och medlemskapet garanterar en nationell kvalitetssäkring.

En blå logotype för nätverket Föreningen för folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan.

Citat från före detta deltagare:

”Jag är glad att jag gick utbildningen. Den gav mig ett nytt jobb men också ett år med massa fina minnen från Katrinebergs folkhögskola.”

”Tiden på Katrinebergs folkhögskola var en utav mina bästa år. Tack! Saknar er allihopa!”

”Är mycket tacksam för de grundkunskaper jag fick med mig från utbildningen. Har nästan varje dag skänkt en tacksam tanke till Katrineberg. Märker stor skillnad mot kollegor som inte gått någon form av utbildning.”

”Katrinebergs folkhögskola ger mig mycket bra kunskaper inom skolvärlden och livet. Jag tackar.”

För dig som vill ansöka till utbildningen:

Från och med 1 januari 2023 finns det ett nytt omställningsstudiestöd från CSN som är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. För att kunna få stödet behöver du vara minst 27 år och ha arbetat ett längre tag. Läs mer om vilka som kan få omställningsstudiestöd i bifogad länk: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html Länk till annan webbplats.

För arbetsgivare som vill anställa lärarassistenter:

Det finns statsbidrag att ansöka om för att anställa lärarassistenter 2023. Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent. Läs mer om gällande villkor för huvudmannen att följa i bifogad länk:
Stadsbidrag för lärarassistenter 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursplan

Delkurs 1: Skolans organisation och uppdrag

 • Skolans värdegrund och uppdrag
 • Skolans styrning, organisation och regelverk
 • Sekretess, tystnadsplikt
 • Skolans historiska framväxt
 • Branschorientering – om olika yrken och roller i skolan

Delkurs 2: Ledarskap

 • Formellt och informellt ledarskap
 • Med- och motkulturer i skolan
 • Socialisation, genus, kulturer
 • Etik i skolans värld
 • Konflikthantering

Delkurs 3: Pedagogik, lärande och utveckling

 • Pedagogik och lärandeteorier
 • Olika pedagogiska inriktningar
 • Människosyn och kunskapssyn
 • Synligt lärande – Formativ bedömning
 • Kooperativt lärande, grundprinciperna
 • Deltagare delar – planera, genomföra och utvärdera eget undervisningspass

Delkurs 4: Beteende och socialt samspel

 • Utvecklingspsykologi
 • Hjärnans utveckling
 • Grupprocesser och grupputveckling
 • Socialpsykologi
 • Utbildningspaket Välmående ger resultat
 • Mobbning

Delkurs 5: Anpassningar och särskilt stöd

 • NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Dyslexi och dyskalkyli
 • Från utredning till diagnos
 • Skolans kompensatoriska uppdrag
 • Elevhälsa
 • Anpassad grundskola/gymnasieskola

Delkurs 6: Kommunikation och konflikthantering

 • Lågaffektivt bemötande
 • Samtalsmetodik, MI – tekniker för att skapa delaktighet och dialog
 • Muntlig framställan, tala inför grupp

Delkurs 7: IKT – Dokumentation och administration

 • IT-hantering
 • Internet, regler och etikett för detta
 • Skoladministration – om närvarobokföring och system för kontakt med hemmen
 • Appar och webbsidor som används inom skolans värld
 • Officeprogram som Word, PowerPoint och Excel

Delkurs 8: Praktik – Pedagogisk professionell utveckling

 • Praktik ute på skolor har utgjort ca 20% av studietiden

Delkurs 9: Fördjupningsarbete

 • Valfri fördjupning inom någon frågeställning kopplad till barn och ungdomars utveckling, skola och lärande

Delkurs 10: Katrinebergs lokala profil

 • Idrott, lek och rörelse
  Barns rörelsebehov
  Idrott som skolämne
  Idrottsutrustning, att använda relevant utrustning
  Enkla lekar, idrotts- och rörelseaktiviteter
  Rörelseförståelse
  Rastaktiviteter
  Arrangemangsplanering – att planera och genomföra aktiviteter, besök, utflykter etc.
 • Skapande
  Filmskapande
  Bild och form
  Drama
 • Kärnämnen baskunskaper
  Svenska
  Matematik
  Engelska

Kursmål

Folkhögskolans pedagogik och arbetsformer möjliggör att kursen präglas av ett lärande tillsammans – vi lär av varandra och med varandra. Deltagarnas olika erfarenheter tas med fördel tillvara i t.ex. samtal och diskussioner. Med ett fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde bidrar vi tillsammans i gruppen till att stärka och utveckla demokratin, som är ett av folkbildningens viktiga syften.

Vi har även som mål att jobba aktivt med att använda oss av ett inkluderande och normkritiskt perspektiv när vi tar oss igenom kursens innehåll. Genom att ständigt ha på oss de ”normkritiska glasögonen” och hela tiden ha tankesättet att inkludering av alla människors olikheter berikar och ger ett mervärde istället för motsatsen hoppas vi att du som deltagare ska få en tilltro till att människan kan påverka sin livssituation och därmed också hitta motivation till att utveckla ett hållbart samhälle. Dessa mål är centrala såväl för kursen som helhet, men givetvis även för framtida yrkesfärdigheter i rollen som lärar- eller elevassistent.

Kursmål är dessutom att:

 • Ge deltagarna optimal kompetens och anställningsbarhet som lärar- och elevassistenter.
 • Lärar- och elevassistenter utbildade på Katrineberg ska ha mycket gott rykte bland arbetsgivarna.

Kostnader

Kostnader för läroböcker och eventuella studieresor får du normalt betala själv. Till vissa kurser finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolan.

Alla deltagare betalar 400 kr per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum

I ansökan bifogar du

Antagningskrav

Behörighetskrav för antagning är 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Man bör vara 21 år eller äldre. Det är meriterande att ha arbetslivserfarenhet.

Sökande som vill åberopa andra kompetenser än formell behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens.

Information och kommunikation inom kursen sker till stor del via våra digitala plattformar. Där delges också kursuppgifter och digitalt utbildningsmaterial varför vi helst ser att deltagare har tillgång till ett eget digitalt verktyg såsom t ex dator eller läsplatta.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att bjudas in till en intervju. Vid synnerliga skäl kan denna intervju ske digitalt.

Urvalskriterier

Om det är fler behöriga sökande än platser gör vi ett urval där vi framför allt bedömer:

 • Förmåga att tillgodogöra sig kursinnehållet
 • Motivation
 • Personlig lämplighet

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.