Länk till förstasidan

Delkurs 1: Skolans organisation och uppdrag

 • Skolans värdegrund och uppdrag
 • Skolans styrning, organisation och regelverk
 • Sekretess, tystnadsplikt
 • Skolans historiska framväxt
 • Branschorientering – om olika yrken och roller i skolan

Delkurs 2: Ledarskap

 • Formellt och informellt ledarskap
 • Med- och motkulturer i skolan
 • Socialisation, genus, kulturer
 • Etik i skolans värld
 • Konflikthantering

Delkurs 3: Pedagogik, lärande och utveckling

 • Pedagogik och lärandeteorier
 • Olika pedagogiska inriktningar
 • Människosyn och kunskapssyn
 • Synligt lärande – Formativ bedömning
 • Kooperativt lärande, grundprinciperna
 • Deltagare delar – planera, genomföra och utvärdera eget undervisningspass

Delkurs 4: Beteende och socialt samspel

 • Utvecklingspsykologi
 • Hjärnans utveckling
 • Grupprocesser och grupputveckling
 • Socialpsykologi
 • Utbildningspaket Välmående ger resultat
 • Mobbning

Delkurs 5: Anpassningar och särskilt stöd

 • NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Dyslexi och dyskalkyli
 • Från utredning till diagnos
 • Skolans kompensatoriska uppdrag
 • Elevhälsa
 • Anpassad grundskola/gymnasieskola

Delkurs 6: Kommunikation och konflikthantering

 • Lågaffektivt bemötande
 • Samtalsmetodik, MI – tekniker för att skapa delaktighet och dialog
 • Muntlig framställan, tala inför grupp

Delkurs 7: IKT – Dokumentation och administration

 • IT-hantering
 • Internet, regler och etikett för detta
 • Skoladministration – om närvarobokföring och system för kontakt med hemmen
 • Appar och webbsidor som används inom skolans värld
 • Officeprogram som Word, PowerPoint och Excel

Delkurs 8: Praktik – Pedagogisk professionell utveckling

 • Praktik ute på skolor har utgjort ca 20% av studietiden

Delkurs 9: Fördjupningsarbete

 • Valfri fördjupning inom någon frågeställning kopplad till barn och ungdomars utveckling, skola och lärande

Delkurs 10: Katrinebergs lokala profil

 • Idrott, lek och rörelse
  Barns rörelsebehov
  Idrott som skolämne
  Idrottsutrustning, att använda relevant utrustning
  Enkla lekar, idrotts- och rörelseaktiviteter
  Rörelseförståelse
  Rastaktiviteter
  Arrangemangsplanering – att planera och genomföra aktiviteter, besök, utflykter etc.
 • Skapande
  Filmskapande
  Bild och form
  Drama
 • Kärnämnen baskunskaper
  Svenska
  Matematik
  Engelska