Länk till förstasidan

Målet med Katrinebergs tolkutbildning är att samtliga deltagare efter genomgången utbildning ska vara kvalificerade som tolkar mellan den som inte behärska det svenska språket samt representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer. Deltagaren ska också ha tagit del av för folkbildningen centrala värden såsom jämställdhet, delaktighet och alla människors lika värde. Genom en undervisning som präglas av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska den studerande:

efter avslutad utbildning ha kunskaper om:

  • tolketik och rollen som tolk för att kunna hantera olika tolkningssituationer på ett tolketiskt korrekt sätt
  • det svenska samhället, sjukvården, svenska rättsväsendet samt asyl- och migrationshantering d v s ha goda realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde
  • det svenska samhällets grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning

efter avslutad utbildning ha färdigheter i att:

  • kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser inom utbildningens fackområden på svenska och tolkspråket
  • söka kunskap i realia och terminologi bl.a. med hjälp av litteratur, internet, myndighets- och organisationskontakter
  • kunna tillämpa olika tolkningstekniker och metoder, samt anpassa dessa till vanligen förekommande tolkningssituationer
  • kunna hantera problem som uppstår under en tolkning

efter avslutad utbildning ha kompetenser för att:

  • på ett självständigt, effektivt och rättssäkert sätt tolka mellan svenska och valt tolkspråk, i vanligen förekommande sammanhang för en kontakttolk
  • utifrån god tolksed självständigt och uthålligt utföra tolkuppdrag under varierande förhållanden, med förmåga till samarbete och därutöver kunna hantera etiska dilemman som kan uppstå i rollen som tolk