Direkt till innehållet

Praktisk linje

Praktisk linje är en 1-2 årig utbildning för unga vuxna från gymnasiesärskolan. Kursens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare.

Ansökningsperiod
2021-02-01 - 2021-04-23
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Jonas Hall
E-post
jonas.hall@regionhalland.se

I vår undervisning strävar vi efter att forma arbetet så att det passar dig. Du arbetar både enskilt och i grupp. I studierna blandar vi praktiska och teoretiska moment. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett framtida arbete, ett framtida eget boende och en bra fritid. Arbetspraktik utgör en viktig del av kursen. Denna praktik genomförs i huvudsak inom skolans närområde år 1 och i den kommun du kommer att tillhöra år 2 för att öka möjligheterna till ett framtida arbete.

En kille som lägger in tvätt i tvättmaskin.

Ett eget boende

Utbildningens mål är att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara ett eget framtida boende. De ska även bli medvetna om det eventuella behov av stöd de kommer att ha i framtiden.

Arbete/sysselsättning

Utbildningens mål är att deltagarna ska förbereda sig för en framtida sysselsättning/ett framtida arbete. Deltagarna ska få insikt om sina egna starka sidor och förmågor och även sina begränsningar.

En meningsfull fritid

Utbildningens mål är att deltagarna under utbildningen ska få ökade kunskaper inom olika fritidssysselsättningar för att öka möjligheterna att hitta något som de kan ägna sig åt under och efter utbildningen.

Allmän bildning

Utbildningens målsättning är att deltagarna ska få ökade kunskaper om hur samhället fungerar och få insikt om sin egen roll i detsamma.

Jonas Hall

Linjeledare

jonas.hall@regionhalland.se  

Malin Johansson

Linjeledare

malin.a.johansson@regionhalland.se

Amal Yussuf

Elevassistent

amal.yussuf@regionhalland.se

Alexandra Korn

Elevassistent

alexandra.korn@regionhalland.se

Anders Nilsson

Elevassistent

anders.nilsson@regionhalland.se

Skolan får bidrag för assistenter grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs det att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen.

Kriterier:

  • Genomfört Prova på kurs
  • Utvecklingsprognos: Sökanden bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid
  • Gruppklimat: Sökanden bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal bedöms
  • Deltagande efter förmåga: Sökanden bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova på kursen. Det som bedöms är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där sökanden känner sig osäker
  • Behov: Det görs en bedömning av sökandens behov av olika former av stöd under utbildningen. Det görs även en bedömning av sökandens totala behov av utbildningen
  • Motivation: Den sökande är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa utifrån sin förmåga
  • Kön: Könsfördelningen bland linjens deltagare ska om möjlighet finns, spegla könsfördelningen i samhället
  • Intresse av vår verksamhet: Sökanden bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat
  • Reservplan: Det görs en bedömning av den situation som den sökande hamnar i om hon/han inte blir antagen. Vi bedömer bland annat möjligheten att den sökande kan utvecklas i annan verksamhet ett år och göra en ny ansökan året efter
  • Spridning inom gruppen: Vår uppfattning är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 400 kronor per termin för utökade kostnader i samband med skolresa och simhallsbesök.

Alla deltagare betalar dessutom 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Varje år ordnar vi Prova på – kurser för elever som vill gå Praktisk linje på Katrinebergs folkhögskola.

Syftet med kurserna är att deltagarna ska få prova på hur det är att vistas på Katrineberg och få tillfälle att lära känna skolan och personalen.

Undervisningen sker på samma sätt som under huvudkursen.

Kostnaden för att deltaga i ”Prova på”- kursen kan eventuellt täckas av statsbidrag.

Kurserna börjar måndagen den 30 mars till torsdagen den 2 april 2020 eller måndagen den 20 april till torsdagen den 231 april 2020.

Anmälan sker på samma blankett som för huvudkursen och ska vara skolan tillhanda senast den 13 mars 2020 om man vill gå prova på kurs vecka 14 och vecka 17.

Det är obligatoriskt att gå Prova på – kurs för att erfarenheten har visat att skolstarten till hösten blir mycket lättare för dem som först har gått Prova på – kurserna.

Antagning till praktisk linje sker efter Prova på – kursen.

I ansökan ska du berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen?