Praktisk linje

Praktisk linje är en 1-2 årig utbildning för unga vuxna från gymnasiesärskolan eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare.

Ansökningsperiod
2022-02-01 - 2022-04-11
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2023-06-02
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Jonas Hall

Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad

Praktisk linje är en 1-2-årig utbildning för unga vuxna från gymnasiesärskolan eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursens målsättning är att deltagare stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare.

I vår undervisning strävar vi efter att forma arbetet så att det passar dig. Du arbetar både enskilt och i grupp. I studierna blandar vi praktiska och teoretiska moment. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett framtida arbete, ett framtida eget boende och en bra fritid. Arbetspraktik utgör en viktig del av kursen. Denna praktik genomförs i huvudsak inom skolans närområde år 1 och i den kommun du kommer att tillhöra år 2 för att öka möjligheterna till ett framtida arbete.

En kille som sitter på en bänk och en kille som ligger på en bänk.

Ett eget boende

Utbildningens mål är att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara ett eget framtida boende. De ska även bli medvetna om det eventuella behov av stöd de kommer att ha i framtiden.

Arbete/sysselsättning

Utbildningens mål är att deltagarna ska förbereda sig för en framtida sysselsättning/ett framtida arbete. Deltagarna ska få insikt om sina egna starka sidor och förmågor och även sina begränsningar.

En meningsfull fritid

Utbildningens mål är att deltagarna under utbildningen ska få ökade kunskaper inom olika fritidssysselsättningar för att öka möjligheterna att hitta något som de kan ägna sig åt under och efter utbildningen.

Allmän bildning

Utbildningens målsättning är att deltagarna ska få ökade kunskaper om hur samhället fungerar och få insikt om sin egen roll i detsamma.

Jonas Hall

Linjeledare

jonas.hall@regionhalland.se  

Malin Johansson

Linjeledare

malin.a.johansson@regionhalland.se

Amal Yussuf

Elevassistent

amal.yussuf@regionhalland.se

Alexandra Korn

Elevassistent

alexandra.korn@regionhalland.se

Anders Nilsson

Elevassistent

anders.nilsson@regionhalland.se

I ansökan ska du berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen?

Praktisk linje vänder sig till unga vuxna som har gått i gymnasiesärskola eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursen har plats för 12 deltagare. Det betyder att antalet som blir antagna beror på antalet som slutar läsåret innan.

På Praktisk linje bor samtliga deltagare på skolans internat. Det finns assistenter på kvällstid, måndag till torsdag fram till klockan 20.30. Klockan 8.30 på morgonen börjar skoldagen. För att kunna gå på utbildningen krävs att deltagarna klarar av tiden däremellan utan särskilt stöd.

Skolan får bidrag för assistenter grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs det att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen.

Kriterier:

  • Genomfört Prova på kurs
  • Utvecklingsprognos: du bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid
  • Gruppklimat: Du bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal bedöms
  • Deltagande efter förmåga: Du bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova på kursen. Det som bedöms är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där sökanden känner sig osäker
  • Behov: Det görs en bedömning av ditt behov av olika former av stöd under utbildningen. Det görs även en bedömning av ditt totala behov av utbildningen
  • Motivation: Att du är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa utifrån din förmåga
  • Kön: Könsfördelningen bland linjens deltagare ska om möjlighet finns, spegla könsfördelningen i samhället
  • Intresse av vår verksamhet: Du bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat
  • Reservplan: Det görs en bedömning av den situation som du hamnar i om du inte blir antagen. Vi bedömer bland annat möjligheten att du kan utvecklas i annan verksamhet ett år och göra en ny ansökan året efter
  • Spridning inom gruppen: Vår uppfattning är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 400 kronor per termin för utökade kostnader i samband med skolresa och simhallsbesök.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Varje år ordnar vi Prova på – kurser för elever som vill gå Praktisk linje på Katrinebergs folkhögskola.

Syftet med kurserna är att deltagarna ska få prova på hur det är att vistas på Katrineberg och få tillfälle att lära känna skolan och personalen.

Undervisningen sker på samma sätt som under huvudkursen.

Prova på kurserna kommer att vara vecka 17 med sista ansökningsdag den 11 april 2022 eller vecka 19 med sista ansökningsdag den 28 april.

I ansökan ska du berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen?