Personlig tränare med hälsofokus

Utbildningen Personlig Tränare med hälsofokus omfattar en termin (hösttermin) och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso-, idrotts- eller träningsbranschen och vill bidra till bättre folkhälsa. Kursen bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-02-01 - 2023-04-23
Ansök så här
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas ansökan. Se "Så söker du" nedan.
Utbildningsperiod
2023-08-21 - 2023-12-20
Utbildningstakt
100 %
Studiestödsnivå
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Vessigebro
Kontaktperson
Max Turnstedt
Telefon
0346-575 16

Utbildningen har sitt fokus på olika former av fysisk träning. Allsidighet och öppenhet för olika träningsformer är viktiga förutsättningar i undervisningen. Vi ägnar också tid åt beteendevetenskapliga inslag t ex kommunikation, samtalsmetodik och motivationsarbete. Stora delar av utbildningen är lärarledd och undervisningen består av såväl teoretiska såsom praktiska moment.

Ung man som går armgång under träden i en park.

Under utbildningen kommer du att arbeta med ett antal case som genomförs både individuellt och i grupp med syfte att ta fram lämpliga träningsupplägg för en specifik kund/klient. Praktik, studiebesök, gästföreläsningar och att träna egna klienter under studietiden är några av de moment som tidigare deltagare lyfter fram som de bästa med utbildningen.

Kursen bedrivs av kunniga och engagerade lärare. Skolan erbjuder alla möjligheter till träning, trivsel och välmående i en tolerant och välkomnande miljö. God mat och boende på internatet är en viktig del. Ett positivt arbetsklimat, ett stort ambassadörskap för gym och träning på skolan och en skolgång som ett minne för livet är delar som bygger ihop PT-linjen på Katrinebergs Folkhögskola.  

Idrottsfysiologi

 • Nervsystemet – centrala och perifera, motorisk enhet, muskelcell, muskelfibrer, kontraktion, muskelspole, senorgan, proprioception
 • Matspjälkning
 • Energiomsättning – kroppens energisystem och energiomsättning vid fysiskt arbete
 • Respiration och cirkulation – syretransport vid fysiskt arbete, syreupptagningsförmåga, aerob kapacitet
 • Fysiska tester: funktionstest, hållningsanalys, maxpulstest samt fysprofilentester

Beteendevetenskap

Genomgångar, diskussioner samt praktiska övningar inom främst följande moment:

 • Motivation – bakomliggande relevanta teorier och begrepp 
 • Kommunikation och samtalsmetodik enligt motiverande samtalsmodellen – modeller och förutsättningar för god kommunikation och effektiva samtal
 • Beteendeförändring – teoretiska modeller och praktiska konsekvenser 
 • Målsättningar – att skapa effektiva målsättningar
 • Etik och moral – etiska förhållningssätt relaterade till PT-yrket
 • PT-filosofi – att medvetandegöra och forma sin egen filosofi och förhållningssätt till yrket

Branschkunskap

 • Studiebesök och/eller gästföreläsare från organisationer eller företag inom tränings-/hälso-/idrotts-/friskvårdsbranschen 
 • Praktik vid tränings-/hälso-/friskvårdsanläggning eller liknande med stark anknytning till kursens karaktär 
 • Genomgångar, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner kring olika aspekter av branschen

Träningslära

 • Teoretisk & praktisk undervisning, samt egen träning
 • Träningsformer – olika typer av styrketräning, funktionell träning, stabilitetsträning, rörlighetsträning, aerob & anaerob träning, spänstträning, snabbhetsträning etc. 
 • Träningsplanering – träningsprinciper, träningsupplägg för olika målgrupper ex motion, prestation, rehabilitering
 • Träningslära – för specifika grupper/individer (ex. elit, barn/ungdom, seniorer, gravida), fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa (ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa etc.) 
 • Utvärdering – teoretisk och praktiskt genomförande av diverse fysiska tester
 • Licensiering styrketräningsinstruktör
 • Dopning

Näringslära

 • Näringsämnen – olika typer, funktion och optimalt intag
 • Energi – balans/behov, måltidsordning, kost & dryck i samband med träning, registrering av kostdagbok & införande i kostdataprogram
 • Ätstörningar

Hälsa

 • Folkhälsa
 • Folksjukdomar – genomgång av de vanligaste folksjukdomarna
 • Hälsa – vad är hälsa, vad påverkar hälsan och hur uppnås god hälsa, sömn, stress
 • Fysisk aktivitet/inaktivitet – effekter på hälsa

Skador och rehabilitering

 • Skador – genomgång av de vanligaste skadorna, uppkomst och hur de förebyggs
 • Akut omhändertagande vid skada
 • Rehabilitering – träningsprogram för de vanligaste skadorna
 • HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning)

Marknadsföring och försäljning

 • Marknadsföring – som arbetssökande eller som egen företagare
 • Försäljning – av PT-tjänster

Anatomi

 • Terminologi och rörelsebeskrivning – anatomiska grundställningen, kroppens olika plan, läges- och riktningsbeskrivningar samt rörelsebeskrivningar
 • Skelettlära – skelettets indelning
 • Fog- och ledlära – de olika förbindelserna i kroppen
 • Musklelära – genomgång kroppens alla muskler
 • Rörelseanalys – hur musklerna arbetar i en rörelse
 • Hållningsanalys – ideal kroppshållning

Mål med kursen:

 • Att förbereda deltagare för yrkesliv som personlig tränare, träningsrådgivare eller hälsoinspiratör.
 • Att ge deltagare relevanta kunskaper för att lyckas inom ovanstående yrkesval.
 • Att deltagare får förståelse för och förmåga att bemöta och inspirera människor med olika behov och förutsättningar.

Kursens målsättning är även att alla deltagare ska känna delaktighet i utbildningen såväl som att allas lika värde är givet. Vi har hela tiden ett normkritiskt perspektiv som ska bidra till att alla människor ska kunna påverka sin livssituation för att uppnå ett hållbart samhälle.

Ämnesmål:

Idrottsfysiologi

 • Ge grundläggande kunskaper i människans fysiologi med inriktning på fysisk aktivitet.
 • Förstå hur kroppens olika organ fungerar vid fysisk aktivitet och idrottande.
 • Kunna redogöra för vilken effekt styrketräning samt konditionsträning har på cirkulation och skelettmuskulatur.
 • Ha kunskap om olika fysiska testers funktion och utförande.

Beteendevetenskap

 • Känna till grundläggande begrepp inom områdena motivation, beteendeförändring, kommunikation, samtalsmetodik och målsättning.
 • Ha förståelse för bakomliggande teoretiska förutsättningar angående ovanstående.
 • Kunna tillämpa kunskaper inom ovanstående områden i praktiken.

Branschkunskap

 • Kännedom om branschen, dess innehåll och förutsättningar.
 • Förståelse för olika aspekter av branschen såsom träningsformer, målgrupper, ekonomi, folkhälsa, o.s.v.
 • Erfarenhet av praktiskt arbete som PT eller motsvarande, inom branschen.

Träningslära

 • Ge kunskap om olika träningsformer; syften, effekter och praktiskt utförande.
 • Kunna planera lämpliga träningsupplägg för olika grupper/individer.
 • Ha kunskap om olika fystester samt att praktiskt kunna genomföra dem.

Näringslära

 • Få förståelse för kostens betydelse för välbefinnande och prestation.
 • Ha kunskap om en välbalanserad kost– och dryckesintag.
 • Förstå vad som kan orsaka ätstörningar och hur det kan bemötas.

Hälsa

 • Ha förståelse för bakomliggande orsaker till att man drabbas av folksjukdomar, vilka drabbas och varför.
 • Veta hur folksjukdomar kan förebyggas och undvikas.
 • Ha insikt i vad som påverkar hälsa ur ett helhetsperspektiv.
 • Förstå vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsa.

Skador och rehabilitering

 • Känna till de vanligaste skadorna.
 • Kunna genomföra akut omhändertagande av skada.
 • Kunna komponera lämpliga rehabiliteringsprogram.

Marknadsföring och försäljning

 • Få en inblick i hur man som arbetssökande PT eller som egen företagare kan marknadsföra sina tjänster.
 • Förstå försäljningsprocessen av tjänster.

Anatomi

 • Kunskap i terminologi och rörelsebeskrivning som används när man jobbar inom idrott och hälsa.
 • Kännedom om skelettets indelning samt benämningar på latin.
 • Känna till hur kroppen håller sig samman med fog och leder.
 • Kroppen består av ca 300 enskilda muskler med olika form och utseende, målsättningen är att veta var de vanligaste musklerna finns i kroppen samt kunna dess namn på latin.
 • Kunna genomföra och tillämpa en korrekt rörelseanalys samt bedöma en viss hållning och kunna göra ett åtgärdsprogram.

Max Turnstedt

Linjeledare

max.turnstedt@regionhalland.se

Stefan Gustafsson

Lärare

stefan.gustavsson@regionhalland.se

Åsa Lundsgård-Spängs

Biträdande rektor och lärare

asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Undervisningen är kostnadsfri men vissa omkostnader kan förekomma.
Litteratur: ca 1.500 kronor.
Workshoppaket: ca 2.000 kronor.

Kostnader för läroböcker och längre studieresor får du normalt betala själv. I vissa allmänna ämnen finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolan.

Alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

Bifoga i ansökan

Vi vill att du bifogar:

 • Ett personligt brev
 • Två referenser
 • Personbevis
 • Kopia av senaste betyg

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver dina träningserfarenheter, målet med utbildningen och vad du kommer att tillföra gruppen.

Tanken är att gruppen även ska kunna dra nytta av varandras perspektiv och utvecklas av varandras förmågor. Det är därför viktigt att du definierar på vilket sätt du tror att du kan bidra till gruppen.

Antagningskrav

Du som söker:

 • Bör ha dokumenterade grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi.
 • Ska ha betydande erfarenhet av systematisk fysisk träning.
 • Ska kunna och vilja medverka i och utföra olika former av träning och fysiska aktiviteter.
 • Ska bedömas kunna ta stort eget ansvar för dina studier.
 • Bör ha grundläggande kunskaper i träningslära och näringslära.
 • Bör ha referenser som stärker din lämplighet.
 • Bör vara minst 20 år och ha minst ett års erfarenhet av annan sysselsättning efter avslutad gymnasieskola.
 • Ska bedömas motiverad för utbildningen och dess form och innehåll, samt ha en bred syn på träning, hälsa och idrott.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.