Lärar- och elevassistent

Vill du jobba i skolan och känna att du verkligen gör skillnad? Studera till Lärar- och elevassistent hos oss!

Ansökningsperiod
2022-02-01 - 2022-04-24
Utbildningsperiod
2022-08-22 - 2023-06-02
Utbildningstakt
100 %
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Katrineberg
Kontaktperson
Håkan Samuelsson
Telefon
0346-575 24

Kursen bedrivs på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigad.

Utbildningen omfattar ett läsår och ger kompetenser att arbeta som lärarassistent, elevassistent, eller i liknande befattningar inom skolan.

Att arbeta som lärarassistent
Arbete som lärarassistent innebär att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation genom att skapa trygghet, studiero och möjligheter i skolmiljön, samt komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen.  Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar men är till övervägande del av elevstödjande karaktär.

Att arbeta som elevassistent
En elevassistent är en resursperson för en specifik person, men kan också vara ett stöd för hela barngruppen/klassen i olika situationer. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel.

En tjej som sitter i en snurrfåtölj och studerar.

Citat från före detta deltagare

”Jag är glad att jag gick utbildningen. Den gav mig ett nytt jobb men också ett år med massa fina minnen från Katrinebergs folkhögskola.”

”Tiden på Katrinebergs folkhögskola var en utav mina bästa år. Tack! Saknar er allihopa!”

”Är mycket tacksam för de grundkunskaper jag fick med mig från utbildningen. Har nästan varje dag skänkt en tacksam tanke till Katrineberg. Märker stor skillnad mot kollegor som inte gått någon form av utbildning.”

”Katrinebergs folkhögskola ger mig mycket bra kunskaper inom skolvärlden och livet. Jag tackar.”

Om utbildningen

Lärar- och elevassistentutbildningen tar sin utgångspunkt i skolans pedagogiska miljö där lärande, socialt samspel, relationsbyggande och administrativa inslag är del av det centrala innehållet. Utbildningen är tydligt tvärvetenskaplig och rör sig främst i gränslandet mellan pedagogik, beteendevetenskap och sociologi. Yrkena handlar i grunden om att förstå förutsättningarna för skolans verksamhet och de sociala och pedagogiska villkor som påverkar lärandemiljön för elever såväl som pedagoger. Utbildningen präglas därför av demokratiska och normkritiska perspektiv.

Bland kursmomenten finns

 • Skolans organisation och uppdrag  
 • Idrott, lek och rörelse
 • Psykologi, kommunikation och konflikthantering
 • Pedagogik
 • Dokumentation och administration

Till en del moment bjuder vi in personer utifrån som har särskilda kunskaper eller kompetenser. Det kan exempelvis vara personer som har stor erfarenhet av att arbeta med elevhälsa eller personer som kommer hit och håller i en HLR-utbildning.

Vi planerar, genomför och utvärderar speciella aktiviteter och arrangemang.

Praktik ute på skolor utgör en viktig del av kursen.

Kursplan

Utbildningen omfattar ett läsår och ger kompetenser att arbeta som lärar- och elevassistent inom skolan. Den ger också möjligheter att arbeta i andra funktioner som t ex resurspedagog, skolcoach, m.m., och är även en bra grund för den som längre fram vill studera till lärare.

Delkurs 1: Skolans organisation och uppdrag 

 • Branschorientering – om olika yrken och roller i skolan.
 • Skolans styrning, organisation och regelverk – skollagen, läroplaner.
 • Skolans värdegrund och uppdrag.
 • Sekretess och etik.
 • Skolans historiska framväxt

Delkurs 2: Dokumentation och administration

 • Skoladministration – om närvarobokföring och system för kontakt med hemmen.
 • Appar och webbsidor som används inom skolans värld.
 • Officeprogram som Word, PowerPoint och Excel.
 • IT-hantering – om datorer och läsplattor och hur dessa fungerar.
 • Internet, regler och etikett för detta.

Delkurs 3: Profilämnen

 • Idrott, lek och rörelse
 • Arrangemangsplanering – att planera och genomföra aktiviteter, besök, utflykter, etc.
 • Skapande – film, bild och form, drama

Delkurs 4: Kommunikation och Konflikthantering

 • Konflikthantering.
 • Lågaffektivt bemötande.
 • Samtalsmetodik, MI – tekniker för att skapa delaktighet och dialog.
 • Muntlig framställan, tala inför grupp.

Delkurs 5: Ledarskap

 • MHFA, mental health first aid – första hjälpen till psykisk hälsa.
 • Socialisation, genus, kulturer.
 • Ledarskap – Om människosyn och kunskapssyn.

Delkurs 6: Pedagogik, lärande och utveckling 

 • Pedagogik och lärandeteorier.
 • Olika pedagogiska inriktningar.
 • Projektarbete – Fördjupning inom någon frågeställning kopplad till barn och ungdomars utveckling, skola och lärande.

Delkurs 7: Beteende och socialt samspel

 • Utvecklingspsykologi, barn och ungdomars utveckling.
 • Socialpsykologi
 • Mobbning.

Delkurs 8: Anpassningar och särskilt stöd

 • NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Dyslexi och dyskalkyli.
 • Skolans kompensatoriska uppdrag

Delkurs 9: Kärnämnen baskunskaper

 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska

Delkurs 10: Praktik

 • Praktik ute på skolor utgör ca 20% av studietiden.

Håkan Samuelsson

Linjeledare

hakan.samuelsson@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg

Linjeledare

elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande kompetenser. Man bör vara 21 år eller äldre. Det är meriterande att ha arbetslivserfarenhet.

Kostnader för läroböcker och eventuella studieresor får du normalt betala själv. Till vissa kurser finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolans reception.

Alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Till ansökan bifogas:

 • Gymnasiebetyg eller motsvarande
 • Eventuella betyg från andra utbildningar
 • Personbevis
 • Personligt brev där man beskriver varför man vill studera till lärarassistent
 • Eventuella arbetsintyg
 • Referenser
 • Utdrag ur belastningsregistret

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att bjudas in till en intervju. Vid synnerliga skäl kan denna intervju ske per telefon. Om det är fler behöriga sökande än platser gör vi ett urval där vi framförallt bedömer:

 • Förmåga att tillgodogöra sig kursinnehållet
 • Motivation
 • Personlig lämplighet