Direkt till innehållet

Kontakttolk

Vi har under många år utbildat tolkar och efterfrågan på kvalificerade tolkar är stor.

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Erik Knutsson
Utbildningsform
Folkhögskola

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Tre deltagare sitter vid ett bord och har uppmärksamheten framåt.

Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Förkunskapstest är obligatoriskt och görs på plats på Katrinebergs folkhögskola. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet. För att kunna bilda en språkgrupp krävs normalt minst fem godkända deltagare på förkunskapstestet.

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator med bredband och ha en viss vana att arbeta med dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men ibland måste du komma till folkhögskolan. Träffarna på folkhögskolan (sex st under utbildningen) är i regel 3 – 5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater.

Under träffarna på folkhögskolan studerar du på heltid. Då kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan 6 gånger.

Kursinnehåll och upplägg

Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och tolkningsövningar. Undervisningen i realia är på svenska.

Övriga delkurser följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan. Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och tillhörande terminologi på båda språken. Under distansperioden är man uppdelade i studiegrupper dels i realian men även språkvis. Under den avslutande närträffen av varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och tolkningsprov. Huvuddelen av tiden används till tolkningsövningar med en språkhandledare i ditt språk.

För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola.

Mer information kan du få från tolkkursansvariga

Erik Knutsson
erik.knutsson@regionhalland.se
0346-575 86

Petra Tegge
petra.lenander-tegge@regionhalland.se
0346-575 06

Lisbeth Eriksson
lisbeth.a.eriksson@regionhalland.se
0346-575 00

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

Kostnader

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kronor som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen.

För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen.

I samband med utbildningens närträffar finns det möjlighet att för 620 kr/dygn bo och äta på skolan.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Ersättning

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen utgår för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerial.

På grund av den pågående pandemin kan Katrinebergs folkhögskola under höstterminen 2020 inte anordna korta kurser med deltagare som vistas tillfälligt på skolan. Detta innebär att det inte kommer att erbjudas några fördjupningskurser för tolkar i år. Vi beklagar detta men hoppas att situationen är bättre 2021 så att vi då åter kan välkomna dig som vill utveckla dina kompetenser som tolk.

Komplettering av grundutbildning för alla tolkspråk

Förkunskaper

Förkunskaper visas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från delkurs/er inom grundutbildningen.

Språk

Följande språk pågår i grundutbildningen:
arabiska, franska, albanska, italienska, rikskinesiska och turkiska.

Ansökan

Du skickar ansökan, på särskild blankett (Ansökningsblankett ny januari 2019 med gdpr ), senast en månad före kursstart till den aktuella utbildningsanordnaren som har ditt språk. Till ansökan bifogas kopia av kursbevis/kursintyg på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Fler utbildningsanordnare har pågående grundutbildning: För mer information www.blitolk.nu

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning/tolkningsövningar i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till enbart språkhandledningen i den kursen.

Du skickar ansökan, senast en månad före kursstart till utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av intyg från den kurs som ska kompletteras.

För kurstider och språk se hemsida för Myndigheten för yrkeshögskolan:
http://www.blitolk.nu

Katrinebergs folkhögskola erbjuder möjlighet för verksamma tolkar att validera sina kunskaper mot lärandemålen i vår grundutbildning till kontakttolk.

Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till utbildningen. Syftet med validering är att synliggöra kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och/eller äldre utbildning och bedöma vilka delar av nuvarande grundutbildning den sökande kan få tillgodoräknat.

För att vi ska kunna behandla en ansökan om validering behöver vi utöver ifylld ansökan även intyg om tolkutövning från minst en tolkförmedling, ifylld självskattning samt fallbeskrivningar, se material nedan. Under valideringsprocessen kommer skolan fakturera dig som söker 500 kr i administrationsavgift. Du bör vara medveten om hela valideringsprocessen tar minst tre-fyra månader efter inskickad ansökan och att du på egen bekostnad ska kunna ta dig till Katrinebergs folkhögskolas lokaler i Vessigebro eller Halmstad för kartläggning och eventuella tester.

Resultatet av valideringsprocessen kan bli ett av följande:

  • Sökanden får ett fullt tillgodoräknande och  utbildningsbevis avseende den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk
  • Sökanden föreslås utbildningsinsats för komplettering av vissa delar av utbildningen samt erhåller ett kompetensbevis för andra delar av utbildningen
  • Uppmanas att söka till den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk

Observera att det inte finns några garantier för ett utbildningsbevis från den sammanhållna grundutbildningen, efter genomförd valideringsprocess.

Information om validering mot grundutbildning till kontakttolk finns även på www.blitolk.nu

Ansökan om validering

Fallstudie Uppgift i tolkningsteknik och tolketik

Instruktion fallstudie

Sjalvskattningsverktyg

Utbildningstillfällen

Kontakttolkar 2021

Vecka 03 - 50 Distans med fysiska träffar

Kontakttolkar 2020-2021

Vecka 35 - 22 Distans med fysiska träffar