Kontakttolk

Syftet med grundutbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Kursen bedrivs på eftergymnasial nivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad.

Ansök här
Ansökningsperiod
2023-09-01 - 2023-11-03
Utbildningsperiod
2024-01-10 - 2024-06-09
Utbildningstakt
Halvfart 50%
Studiestödsnivå
Eftergymnasial nivå (B1)
Utbildningstyp
Profilkurs
Plats
Distans med fysiska träffar
Kontaktperson
Erik Knutsson
Telefon
0346-57586

Grundutbildning till kontakttolk

Ansökan är öppen till och med den 3 november.

Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Tre deltagare sitter vid ett bord och har uppmärksamheten framåt.

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator med bredband och ha en viss vana att arbeta med dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men ibland måste du komma till folkhögskolan.

Träffarna på folkhögskolan (sex stycken under utbildningen) är i regel 3 – 5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater. Under träffarna på folkhögskolan studerar du på heltid. Då kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan sex gånger.

Komplettering av grundutbildning för alla tolkspråk

Förkunskaper

Förkunskaper visas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från delkurs/er inom grundutbildningen.

Språk

Följande språk pågår i grundutbildningen: albanska, arabiska, somaliska, swahili, turkiska och vietnamesiska.

Ansökan

Du skickar ansökan, på särskild blankett senast en månad före kursstart till den aktuella utbildningsanordnaren som har ditt språk. Till ansökan bifogas kopia av kursbevis/kursintyg på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Fler utbildningsanordnare har pågående grundutbildning: För mer information www.blitolk.nu

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning/tolkningsövningar i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till enbart språkhandledningen i den kursen.

Du skickar ansökan, senast en månad före kursstart till utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av intyg från den kurs som ska kompletteras.

För kurstider och språk se hemsida för Myndigheten för yrkeshögskolan: www.blitolk.nu

Validering

Katrinebergs folkhögskola erbjuder möjlighet för verksamma tolkar att validera sina kunskaper mot lärandemålen i vår grundutbildning till kontakttolk.

Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till utbildningen. Syftet med validering är att synliggöra kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och/eller äldre utbildning och bedöma vilka delar av nuvarande grundutbildning den sökande kan få tillgodoräknat.

För att vi ska kunna behandla en ansökan om validering behöver vi utöver ifylld ansökan även intyg om tolkutövning från minst en tolkförmedling, ifylld självskattning samt fallbeskrivningar, se material nedan. Under valideringsprocessen kommer skolan fakturera dig som söker 500 kr i administrationsavgift. Du bör vara medveten om hela valideringsprocessen tar minst tre-fyra månader efter inskickad ansökan och att du på egen bekostnad ska kunna ta dig till Katrinebergs folkhögskolas lokaler i Vessigebro eller Halmstad för kartläggning och eventuella tester.

Resultatet av valideringsprocessen kan bli ett av följande:

 • Sökanden får ett fullt tillgodoräknande och utbildningsbevis avseende den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk
 • Sökanden föreslås utbildningsinsats för komplettering av vissa delar av utbildningen samt erhåller ett kompetensbevis för andra delar av utbildningen
 • Uppmanas att söka till den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk

Observera att det inte finns några garantier för ett utbildningsbevis från den sammanhållna grundutbildningen, efter genomförd valideringsprocess.

Information om validering mot grundutbildning till kontakttolk finns även på www.blitolk.nu

Ansökan om validering

Fallstudie Uppgift i tolkningsteknik och tolketik

Instruktion fallstudie

Självskattningsverktyg

Ansökan delkurs i grundutbildningen för komplettering

 • Utbildningen består av sex delkurser: introduktionskurs, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, migrationstolkning, juridik för tolkar samt tolketik och tolkningsteknik.
 • Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och praktiska tolkningsövningar i form av rollspel. Undervisningen i realia är på svenska.
 • Övriga delkurser följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan.
 • Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och till kursen hörande fackterminologiska studier på båda språken. Under distansperioden är deltagarna uppdelade i studiegrupper dels i realia, dels i respektive tolkspråk.
 • Under den avslutande närträffen av varje delkurs skrivs ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och på delkurserna sjukvårdstolkning och juridik för tolkar görs också muntligt tolkningsprov. Huvuddelen av tiden används till tolkningsövningar med en språkhandledare i aktuellt språk.
 • För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola.

Målet med Katrinebergs tolkutbildning är att samtliga deltagare efter genomgången utbildning ska vara kvalificerade som tolkar mellan den som inte behärska det svenska språket samt representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer. Deltagaren ska också ha tagit del av för folkbildningen centrala värden såsom jämställdhet, delaktighet och alla människors lika värde. Genom en undervisning som präglas av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska den studerande: 

efter avslutad utbildning ha kunskaper om:

 • tolketik och rollen som tolk för att kunna hantera olika tolkningssituationer på ett tolketiskt korrekt sätt
 • det svenska samhället, sjukvården, svenska rättsväsendet samt asyl- och migrationshantering d v s ha goda realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde
 • det svenska samhällets grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning

efter avslutad utbildning ha färdigheter i att:

 • kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser inom utbildningens fackområden på svenska och det andra tolkspråket
 • söka kunskap i realia och terminologi med hjälp av litteratur, internet, myndighets- och organisationskontakter
 • kunna tillämpa olika tolkningstekniker och metoder, samt anpassa dessa till vanligen förekommande tolkningssituationer
 • kunna hantera problem som uppstår under en tolkning

efter avslutad utbildning ha kompetenser för att:

 • på ett självständigt, effektivt och rättssäkert sätt tolka mellan svenska och valt tolkspråk, i vanligen förekommande sammanhang för en kontakttolk
 • utifrån god tolksed självständigt och uthålligt utföra tolkuppdrag under varierande förhållanden, med förmåga till samarbete och därutöver kunna hantera etiska dilemman som kan uppstå i rollen som tolk

Mer information kan du få från tolkkursansvariga

Erik Knutsson

erik.knutsson@regionhalland.se

0346-575 86

Lisbeth Eriksson

lisbeth.a.eriksson@regionhalland.se

0346-575 01

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kronor som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen.

För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen.

I samband med utbildningens närträffar finns det möjlighet att för 665 kr/dygn bo och äta på skolan.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Ersättning

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen utgår för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 25 kronor per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerial.

Ansökan

 • När ansökan är öppen klickar du på knappen med texten ”Ansök här”.
 • I nästa steg kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 • För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto.
 • Fyll därefter i uppgifterna i Schoolsoft och bifoga aktuella bilagor/betygsdokument innan sista ansökningsdatum.
 • Sista ansökningsdag är den 3 november 2023.

Bifoga i ansökan

Intyg från gymnasieutbildning (gäller även utländsk) eller motsvarande samt betyg i Svenska 2/Svenska B/SVA2.

Antagningskrav

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Antagningsprocess

Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

Urvalskriterier

Förkunskapstest av språkkunskaper är obligatoriskt. Inför utbildning med start i januari 2024 görs förkunskapstest på plats på Katrineberg lördag 2/12 och söndag 3/12. 

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast fredag 15 december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.