Fördjupningskurser för verksamma kontakttolkar

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam tolk och behöver fördjupade kunskaper för tolkning inom olika områden

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Erik Knutsson
Telefon
0346-575 86
Utbildningsform
Folkhögskola

Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet.

Fördjupningskurs för tolkar med inriktning migration och psykisk ohälsa

Innehåll och syfte

Kursen belyser stressfaktorer under migrationsprocessen och hur flykterfarenhet med erfarenhet av traumatiska händelser och liv i exil påverkar psykisk ohälsa. Kursen behandlar också kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig.

Målsättning

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om:

 • Migrationsprocess och dess påverkan på psykisk hälsa
 • Psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv
 • Kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig
 • Trauma

Undervisningsformer

Kursen kommer att genomföras med undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är platsförlagd.

Former för kunskapskontroll

Aktiv deltagande, gruppuppgifter som presenteras muntligt.

Kompetenshöjande kurs för tolkar med inriktning interkulturell kommunikation

Innehåll och syfte

Kursen belyser förhållandet mellan språk, kommunikation och kultur. Olika kulturella bakgrunder ställer större krav på kommunikation och tydlighet. Med kunskap om kulturskillnader och hur de påverkar våra beteenden och värderingar minskar risken för fördomar, feltolkningar och missförstånd. Kursen syftar till att eleven utvecklar kunskap och förståelse för interkulturell kommunikation och dess betydelse i samhället.

Målsättning

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om:

 • ha kompetens för att tyda olika kulturella sammanhang för att möjliggöra kommunikation mellan individer med olika bakgrund och förutsättningar
 • kunna identifiera och växla mellan olika kulturella sammanhang samt hantera kommunikationsproblem som grundar sig i kulturella skillnader
 • ha kunskaper om svenska kulturen och svenska samhällets normer
 • Identifiera den egna kulturens normer och visa förståelse för hur andra livsåskådningar och kulturella perspektiv påverkar sociala interaktioner

Undervisningsformer

Kursen kommer att genomföras med undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är platsförlagd.

Former för kunskapskontroll

Aktiv deltagande, gruppuppgifter som presenteras muntligt.

Kompetenshöjande kurs i svenska för tolkar med inriktning prosodi, uttal och tydlighet i tolkuppdraget

Innehåll och syfte

Att vara tolk i Sverige innebär att svenska alltid är ett av de språk som man som tolkar använder. Denna kurs ger tolken bättre kunskaper om grundläggande drag i svensk prosodi och svenskt uttal i syfte att förbättra möjligheten att vara så tydlig och välartikulerad som möjligt på det svenska språket i tolksituationer.

Målsättning

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om:

 • det svenska språkets ljudegenskaper avseende intonation, rytm och dynamik
 • svenskans vokalljud
 • svenskans konsonantljud
 • hur den svenska prosodin kommer till sin rätt på bästa sätt i en tolksituation

Undervisningsformer

Kursen kommer att genomföras med undervisning i form av föreläsningar, seminarier och uttalsövningar. Undervisningen är platsförlagd.

Former för kunskapskontroll

Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier samt genomförande av individuella muntliga uttalsövningar.

Utbildningstillfällen

Kurs 2, Fördjupningskurs för tolkar med inriktning migration och psykisk ohälsa

Helgkurs
2023-04-14 - 2023-04-16 100%
Vessigebro.
Ansökningstid: 2023-01-17 - 2023-03-24

Kurs 3, Kompetenshöjande kurs för tolkar med inriktning interkulturell kommunikation

Helgkurs
2023-06-02 - 2023-06-04 100%
Vessigebro.
Ansökningstid: 2023-04-03 - 2023-05-12

Kurs 4, Kompetenshöjande kurs i svenska för tolkar med inriktning prosodi, uttal och tydlighet i tolkuppdraget

Helgkurs
2023-10-06 - 2023-10-08 100%
Vessigebro.
Ansökningstid: 2023-08-07 - 2023-09-15