Fördjupningskurser för verksamma kontakttolkar

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam tolk och behöver fördjupade kunskaper för tolkning inom olika områden

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Erik Knutsson
Telefon
0346-575 86
Utbildningsform
Folkhögskola

Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet.

Fördjupning i migrationstolkning med inriktning asylprocessen samt militära grader och begrepp

40 timmar

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i migrationstolkning till verksamma tolkar.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar i för kursen vanligt förekommande sammanhang.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling). Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar.

Kursupplägg

Kursen är en fördjupning i migrationstolkning och följer asylsökandes asylprocess från ansökan om asyl hela vägen till medborgarskap i Sverige. I kursens språkhandledningsdel ges utöver övning i asyltolkning också fördjupade kunskaper kring terminologi som rör militära grader och begrepp i de tolkspråk som erbjuds språkhandledning.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg.

Huvudlärare

Stojan Beljkas, auktoriserad rättstolk, tolkpedagog samt utbildad jurist. Mångårig erfarenhet som tolkpedagog.

Kostnad

Avgift för kursmaterial och administration 800 kronor.

Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning mot tolkning i akutsjukvården

40 timmar

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i sjukvårdstolkning till verksamma tolkar.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar inom sjukvården.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling). Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar.

Kursupplägg

Kursen vänder sig till redan verksamma tolkar som behöver fördjupade kunskaper för tolkning hos läkare och/eller i samband med andra typer av tolkningar i vården med inriktning mot tolkning i akutsjukvården.  Utökade kunskaper ges till tolkar för att på ett effektivt och professionellt sätt kunna möjliggöra kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient/patientanhörig i akuta sjukvårdssituationer. Kursen genomförs under två helger och det första kurstillfället behandlar realiastudier i sjukdomar som:

  • Traumatologi (ben-, muskel- och kärlskador, blödningar, mm)
  • Akuta tillstånd och symtom från rörelseapparaten (lumbago, mm)
  • Akuta tillstånd som rör cirkulationsapparaten (hjärt- och kärl, cerebrovaskulära tillstånd, tromboser mm)
  • Akuta tillstånd som rör andningsapparaten(krupp, falsk krupp, KOL, astma, mm)
  • Symtombilder som uppkommer akut rörande inre organ (njursten, gallsten, mm)
  • Akuta allergiska reaktioner

Kurstillfälle två ägnas åt terminologi med språkhandledningsövningar inom aktuellt område.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg.

Kostnad

Avgift för kursmaterial och administration 800 kronor.

Kompetenshöjande fortbildningskurs för grundutbildade tolkar med inriktning tolketik och kommunikation

40 timmar

Syfte

Kursen är tänkt att ge fortbildning för yrkesverksamma tolkar för att lättare hantera kommunikationssituationen som tolk och få verktyg att hantera tolketiska problemsituationer.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha fått bättre kompetens och förutsättningar för att genomföra tolkningar.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling) samt utbildningsbevis från den av MYH statsbidragsberättigade grundutbildningen till kontakttolk. Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande som kan uppvisa minst fyra av sju kursbevis från nämnd utbildning.

Kursupplägg

Tolkning möjliggör kommunikation mellan två eller flera parter som inte förstår varandras språk och som måste ha kontakt med varandra. I denna kurs ges deltagaren möjlighet att utbyta erfarenheter om komplicerade etiska frågeställningar för den yrkesverksamma tolken och deltagaren vägleds också hur man som tolk på bästa sätt löser problematiska situationer och upprätthåller en god kommunikation för samtalsparterna. Exempel på situationer kan vara hur man som tolk ska bete sig då den ena samtalsparten vill föra privata diskussioner med tolken eller om det är uppenbart att den ena samtalsparten framför grova lögner.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg.

Huvudlärare

Stojan Beljkas, auktoriserad rättstolk och sjukvårdstolk. Mångårig erfarenhet som tolkpedagog.

Mohammed Chahrour, Utbildad språkhandledare i arabiska med mångårig erfarenhet som tolkpedagog.

Kostnad

Avgift för kursmaterial och administration 800 kronor.

Fördjupning i juridik med inriktning rättstolkning med förundersökning och processen i brottmål

40 timmar

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i juridik till verksamma tolkar.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar i för kursen vanligt förekommande sammanhang. Tanken är att kursen ska ge fördjupade kunskaper om tolkning inom polis-och domstolsväsendet samt juridisk terminologi på svenska och tolkspråket

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling). Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar.

Kursupplägg

Kursen är en fördjupning i juridik för grundutbildade tolkar. Kursen ger kunskaper som syftar till att ge yrkesverksamma tolkar möjlighet att på ett professionellt sätt utföra tolkningar i brottsmålssammanhang. Kursen ger deltagarna en översiktlig rättegångsskola samt syftar till att kursdeltagarna på ett professionellt sätt ska förbättra sina färdigheter i att tolka om och fördjupa kunskaper om brott och brottmål, påföljd och annan rättsverkan samt straffens principer. Språkhandledningsdelen av kursen kommer att fokusera på standardformuleringar och speciella fraser som är vanligt förekommande i rättegångssammanhang. I språkhandledningsdelen övas även viskningstolkning.

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg.

Huvudlärare

Stojan Beljkas, auktoriserad rättstolk, tolkpedagog samt utbildad jurist. Mångårig erfarenhet som tolkpedagog.

Kostnad

Avgift för kursmaterial och administration 800 kronor.

Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning psykiatri och motiverande samtal

40 timmar, varav 15 timmar språkhandledning

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i sjukvårdstolkning till verksamma tolkar.

Mål

Tolken ska efter avslutad kurs ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar inom sjukvården.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i fördjupningskursen ska intyga att han/hon är verksam som tolk (med intyg från tolkförmedling). Företräde ges till sökande med godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med andra tolkutbildningar, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar.

Kursupplägg

Kursen vänder sig till redan verksamma tolkar som behöver fördjupade kunskaper för tolkning inom psykiatri och/eller hos psykolog. Realiadelen av kursen fokuserar på historik och teori kring motiverande samtal samt dess definition och i vilka fall metodiken används. Vidare ges undervisning om motiverande samtal i behandling av alkohol- och drogberoende/missbrukande vuxna och ungdomar och metodens samtalsmetodik och förändringsprocess. Språkhandledningsdelen fokuserar på nödvändiga kommunikationsfärdigheter för tolken samt hur man tolkar motiverande samtal och förändringsprocessen med tillhörande tolketik och tolkningsteknik

Kursintyg

Deltagare som medverkat i minst 80 % av undervisningstiden får ett kursintyg.

Huvudlärare

Stojan Beljkas, auktoriserad rätts-och sjukvårdstolk. Erfaren tolkpedagog.

Kostnad

Avgift för kursmaterial och administration 800 kronor.

Utbildningstillfällen

Kurs 2, Fördjupning i migrationstolkning med inriktning asylprocessen samt militära grader och begrepp

2022-09-09 - 2022-09-11 100%
Vessigebro. Realia den 9-11/9, Språkhandledning den 30/9-2/10
Ansökningstid: 2022-03-01 - 2022-08-19

Kurs 3, Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning mot tolkning i akutsjukvården

2022-10-14 - 2022-10-16 100%
Vessigebro. Realia den 14-16/10 och Språkhandledning den 28-30/10
Ansökningstid: 2022-03-01 - 2022-09-23

Kurs 4, Kompetenshöjande fortbildningskurs för grundutbildade tolkar med inriktning tolketik och kommunikation

2022-11-11 - 2022-11-13 100%
Vessigebro. Realia den 11-13/11 och Språkhandledning den 2-4/12
Ansökningstid: 2022-03-01 - 2022-10-21

Kurs 5, Fördjupning i juridik med inriktning rättstolkning med förundersökning och processen i brottsmål

2022-11-18 - 2022-11-20 100%
Vessigebro. Realia den 18-20/11 och Språkhandledning 9-11/12
Ansökningstid: 2022-03-01 - 2022-10-28

Kurs 6, Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning psykiatri och motiverande samtal

2022-11-25 - 2022-11-27 100%
Vessigebro. Realia den 25-27/11 och Språkhandledning den 16-18/12
Ansökningstid: 2022-03-01 - 2022-11-04