Fördjupningskurser för verksamma kontakttolkar

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam tolk och behöver fördjupade kunskaper för tolkning inom olika områden

Läs mer om utbildningarna
Kontaktperson
Erik Knutsson
Telefon
0346-575 86
Utbildningsform
Folkhögskola

Kursen ger kunskaper som höjer tolkningens kvalité och som säkerställer att yrkesutövande tolkar ska kunna sköta sina uppdrag på ett professionellt och tillfredställande sätt till båda samtalsparternas belåtenhet.

Kompetenshöjande kurs i svenska för tolkar med inriktning prosodi, uttal och tydlighet i tolkuppdraget

Innehåll och syfte

Att vara tolk i Sverige innebär att svenska alltid är ett av de språk som man som tolkar använder. Denna kurs ger tolken bättre kunskaper om grundläggande drag i svensk prosodi och svenskt uttal i syfte att förbättra möjligheten att vara så tydlig och välartikulerad som möjligt på det svenska språket i tolksituationer.

Målsättning

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om:

  • det svenska språkets ljudegenskaper avseende intonation, rytm och dynamik
  • svenskans vokalljud
  • svenskans konsonantljud
  • hur den svenska prosodin kommer till sin rätt på bästa sätt i en tolksituation

Undervisningsformer

Kursen kommer att genomföras med undervisning i form av föreläsningar, seminarier och uttalsövningar. Undervisningen är platsförlagd.

Former för kunskapskontroll

Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier samt genomförande av individuella muntliga uttalsövningar.

Utbildningstillfällen

Kompetenshöjande kurs i svenska för tolkar med inriktning prosodi, uttal och tydlighet i tolkuppdraget

Helgkurs
2023-10-06 - 2023-10-08 100%
Vessigebro, Falkenbergs kommun.
Ansökningstid: 2023-08-09 - 2023-09-24